Momsplikt vid bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät

Skatteverket anser i ett ställningstagande att en förening som verkar för att dess medlemmar ska få tillgång till bredbandstjänster kan bedriva momspliktig verksamhet. Skatteverket ger exempel på ett antal modeller för utbyggnad av lokala nät och momskonsekvenserna för dessa.

En bredbandsförening har till syfte att ge sina medlemmar tillgång till bredbandstjänster. Föreningen bygger fibernät och kan i samband med utbyggnaden tillhandahålla ett flertal tjänster, såsom grävning, upplåtelse av kanalisation, upplåtelse av fiber, bredbandstjänster, distribution av tjänster, underhåll av nät, etc.

En av förutsättningarna för att en förening ska vara momspliktig är att föreningen omsätter tjänster i en yrkesmässig verksamhet. Med omsättning förstås att det finns en direkt koppling mellan tillhandahållandet och den ersättning som mottagaren betalar. Mottagaren av tjänsten kan vara en nätägare, medlemmar eller en operatör.

Skatteverket anser att tjänster såsom upplåtelse av fiber, tillhandahållande av bredbandstjänster, distribution av tjänster, grävning etc. är momspliktiga..

Upplåtelse av endast rör, s.k. kanalisation, utgör enligt Skatteverket sådan upplåtelse av fastighet som normalt är momsfri. Sådana  upplåtelser kan dock omfattas av reglerna om frivillig skattskyldighet för upplåtelse av fastighet. En förening som har för avsikt att, mot ersättning, upplåta kanalisation, kan ansöka om frivillig skattskyldighet avseende upplåtelsen.

Skatteverket anser att en förening som bygger nät och som använder näten för att löpande vinna intäkter bedriver yrkesmässig verksamhet som är momspliktig.

Om en förening som enda verksamhet tillhandahåller tjänster utan ersättning, eller om föreningen endast tar ut en symbolisk ersättning, anser Skatteverket att föreningen inte bedriver momspliktig verksamhet. Vad som utgör en symbolisk ersättning går enligt Skatteverket inte att fastställa utan man måste göra en bedömning i det enskilda fallet.

Den ersättning som en förening erhåller kan vara såväl ersättning för tillhandahållna tjänster, som ersättning i form av bidrag till föreningen såsom  medlemsavgifter eller ett kapitaltillskott. En ersättning i form av en medlemsavgift eller ett kapitaltillskott är normalt sett inte förenad med en motprestation. Om medlemsavgiften (eller kapitaltillskottet) innefattar en ersättning för tillhandahållen tjänst ska däremot den delen av avgiften beskattas. Skatteverket anför i skrivelsen att det i dessa situationer kan bli aktuellt med en omvärdering av beskattningsunderlaget på grund av transaktioner mellan närstående.

Om en bredbandsförening anses bedriva momspliktig verksamhet innebär detta att föreningen har rätt till avdrag för ingående moms på förvärv hänförliga till denna momspliktiga verksamhet.

Kommentar

I ställningstagandet ger Skatteverket sin syn på när en bredbandsförening ska anses bedriva momspliktig verksamhet. Ställningstagandet är tydligt och i avsnitt 4.6 ger Skatteverket exempel på vilka momskonsekvenser de anser att olika modeller för utbyggnad av lokala nät medför.

Andreas Fahlstedt

Läs ställningstagandet på Skatteverkets hemsida.