EU-domstolen underkänner fransk kupongskatt på utdelning till fonder

EU-domstolen underkänner i målet FIM Santander den franska kupongskatt som tagits ut på utdelningar till utländska investeringsfonder. Detta kan öppna möjligheter att återfå kupongskatt som innehållits av franska företag.

Målet gäller franska regler som innebär att kupongskatt påförs utdelningar till utländska investeringsfonder medan motsvarande franska fonder inte beskattas alls för utdelningar. EU-domstolen konstaterar att detta innebär en restriktion av den fria rörligheten för kapital. Det är enligt domstolen inte möjligt att vid restriktionsbedömningen ta hänsyn till beskattningen av andelsägarna eftersom särbehandlingen enligt den aktuella lagstiftningen endast grundar sig på var fonderna är hemmahörande och eftersom det därmed inte finns någon koppling till andelsägarnas skattemässiga situation. Slutligen kan lagstiftningen inte rättfärdigas enligt EU-domstolen.

Kommentar

Domen kan öppna möjligheter att kräva återbetalning av innehållen kupongskatt. Domstolen avvisar enligt vår bedömning med rätta argumentet att andelsägarnas situation bör beaktas vid restriktionsbedömningen. Detta eftersom andelsägarna skulle kunna vara skattskyldiga var som helst och eftersom ingen koppling gjorts till deras situation utan endast till fonderna. Vid dessa förhållanden är det även en rimlig bedömning att lagstiftningen inte kan rättfärdigas.

Den tidigare svenska regleringen, som är föremål för prövning i en mängd mål om återbetalning av kupongskatt, skiljer sig från de franska reglerna på så sätt att svenska fonder tidigare beskattats för utdelningar. Enligt vår mening bör det i detta sammanhang emellertid beaktas att svenska fonder kunnat dra av lämnade utdelningar och därmed i praktiken undgått beskattning. Dessa mål har tidigare berörts på Skattenätet, se nyhet.

Erik Hultman och Martin Segerström

Länk till domen

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68

Kontakt
Martin Segerström

08-520 587 98