Moms på barnsim

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att kurser i vattenvana och vissa simövningar för barn i åldrarna 3 månader till 4 år inte utgör idrottslig verksamhet. Frågan har betydelse för om den reducerade skattesatsen om 6 procent kan tillämpas.

Ett bolag bedrev simundervisning för familjer med barn i åldrarna 3 månader till 4 år. Målsättningen var att utbilda barnen till goda simmare. Undervisningen genomfördes i form av kurser på fyra olika nivåer. Kurserna hade tydliga mål och övningar och syftade till att utveckla simfärdigheterna hos deltagarna. Två instruktörer deltog vid varje tillfälle och dessa var utbildade i Svenska Simförbundets regi.

Frågan i ärendet var om bolagets simundervisning skulle anses utgöra idrottslig verksamhet i momshänseende, och om moms därmed skulle tas ut med den reducerade skattesatsen 6 procent i stället för med standardskattesatsen 25 procent.

Skatteverket ansåg att bolagets verksamhet i huvudsak syftade till att stimulera barns motoriska utveckling, ge vattenvana, skapa respekt för vatten och lära barnen hålla andan under vatten. Därför ansåg Skatteverket att kurserna inte innehöll tillräckligt mycket av traditionell simundervisning för att kunna jämställas med en sådan simskola vars verksamhet anses utgöra idrott.

Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att det huvudsakliga syftet med övningarna var att de deltagande barnen skulle få vattenvana och utveckla sina motoriska förutsättningar för att lära sig att simma. Därför ansåg Skatterättsnämnden att verksamheten inte kunde anses utgöra idrottslig verksamhet och den reducerade skattesatsen om 6 procent var inte tillämplig.

Två nämndemän var skiljaktiga och ansåg att moms skulle tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget eftersom det är aktivitetens syfte i allmänhet att bedriva sport eller idrott som ska vara avgörande och inte deltagarnas ålder.

Förhandsbeskedet meddelades av Skatterättsnämnden den 28 mars 2012 (dnr 42-11/I).

Kommentar

Förutom ovan nämnt förhandsbesked finns även en kammarrättsdom i samma fråga meddelad den 25 januari 2012 av Kammarrätten i Jönköping. Även kammarrätten ansåg att babysim skulle beskattas med 25 procent moms eftersom fråga inte kunde vara om idrott. Både förhandsbeskedsärendet och nämnda kammarrättsdom är överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen. Skatterättsnämndens och kammarrättens bedömningar medför enligt vår uppfattning icke önskvärda gränsdragningsfrågor. Man kan t.ex. fråga sig vid vilken ålder ett barn, med kammarrättens och Skatterättsnämndens synsätt, kan anses utöva idrott. Vidare kan man ställa sig frågan om denna åldersgräns skiljer sig åt för olika idrotter.

Förhoppningsvis kommer Högsta förvaltningsdomstolen att göra en annan bedömning än vad som gjorts i de båda ovannämnda fallen eftersom, som de skiljaktiga i Skatterättsnämnden så klokt påpekar, det väsentliga i bedömningen av om den reducerade momssatsen om 6 procent ska tillämpas är om aktivitetens syfte i allmänhet är att bedriva sport eller idrott. Enligt vår uppfattning bör deltagarnas ålder i sig sakna betydelse vid bedömningen av om fråga är om idrott eller inte.

Läs förhandsbeskedet här (dnr 42-11/I)