Omvänd skattskyldighet föreslås för skrotförsäljning

Finansdepartementet föreslår att omvänd skattskyldighet för försäljning av järn och metallskrot införs fr.o.m. den 1 januari 2013

Enligt förslaget ska bolag som säljer vissa typer av skrot utfärda fakturor utan moms vid försäljning till momspliktiga köpare. Det är sedan köparen som ska beräkna och redovisa både utgående och ingående moms på sitt förvärv. Anledningen till förslaget är att det inom skrotbranschen har förekommit att säljare av skrot har tagit ut moms av köparen, men att denna moms varken har redovisats eller betalats in till staten av säljaren. Samtidigt har köparen av skrotet, som inte behöver vara medveten om säljarens momsbedrägeri, dragit av den moms som belöper på inköpet. Skatteverket har uppskattat att momsbedrägerierna inom skrotbranschen leder till ett skattebortfall om cirka 500 miljoner kr per år. Genom införande av omvänd skattskyldighet får säljaren ingen moms att fuska med; momsen hanteras istället av köparen och om denne använder skrotet i sin momspliktiga verksamhet medför köparens momsredovisning ett nollsummespel. Inom EU har merparten av medlemsstaterna redan infört omvänd skattskyldighet för handel med skrot. Det är endast Sverige, Danmark Finland och Storbritannien som ännu inte har infört sådana regler.

Eftersom momsbedrägerierna inom skrotbranschen främst avser handel med järn och metallskrot föreslås den omvända skattskyldigheten enbart omfatta handel med järn- och metallskrot samt skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer. Handel med annat avfall såsom rester och avfall av plast och papper omfattas inte av förslaget.  Enligt förslaget ska även metallavfall som uppkommer inom tillverkningsindustrin och som säljs av tillverkande företag omfattas av den omvända skattskyldigheten. Även återvinningsföretags försäljning av bearbetat metallavfall, t.ex. metallavfall som krossats eller klippts på av kunden efterfrågat sätt, föreslås omfattas av den omvända skattskyldigheten, liksom metallavfall från annan mekanisk bearbetning såsom formning, valsning och skärning.

Klassificeringen av skrot som just järn- eller metallskrot föreslås kopplas till de nummer i den s.k. Kombinerade nomenklaturen (KN-nummer) som används för klassificering av varor vid internationell handel (Tullverkets tulltaxa). Huruvida skrot är sådant skrot som omfattas av omvänd skattskyldighet eller inte styrs alltså av om skrotet faller in under den typ av varor som omfattas av de KN-nummer som är kopplade till förslaget.

Källa: Finansdepartementets promemoria Fi2007/4082, ”Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller”.

Kommentar

Förslaget kommer nu att gå ut på remiss och därefter kommer en proposition att tas fram innan en eventuell lagändring sker. Sannolikt kommer Finansdepartementets förslag att gå igenom. En lagändring i linje med förslaget ger upphov till ett flertal frågeställningar, inte bara för skrothandlare utan även för t.ex. tillverkande företag som säljer metallavfall samt företag som köper skrot och blir skattskyldiga till moms för förvärvet. Dessa företag måste dels avgöra om varorna utgör ”skrot”, dvs. om varan är slutgiltigt oanvändbar, och dels om varan omfattas av de KN-nummer som reglerna kopplas till, för en korrekt momsdebitering med därpå följande avdragsrätt.

Med tanke på att de nya reglerna föreslås gälla redan fr.o.m. den 1 januari 2013 kan det för berörda företag redan nu vara bra att se över vilka rutiner som behöver ändras vid en eventuell lagändring. 

Via Skattenätet kommer vi löpande att informera om den vidare handläggningen av förslaget.

Nina Tångring

Kontakt
Nina Tångring
036-30 10 33