Förhandsbesked om incitamentsprogram

Skatterättsnämnden har nyligen lämnat ett förhandsbesked om att anställds förvärv av aktier från arbetsgivare genom terminsavtal på marknadsmässiga villkor inte föranleder förmånsbeskattning.

Den anställda var anställd i ett dotterbolag till ett börsnoterat bolag. Genom anställningen har hon blivit erbjuden att förvärva aktier i det börsnoterade moderbolaget på termin.

Terminsavtalet är ett avtal om förvärv av ett visst antal aktier i moderbolaget och innebär att den anställda på slutdagen ska betala köpeskillingen till moderbolaget som då ska leverera aktierna. Som alternativ kan avtalet fullföljas genom kontantavräkning på slutdagen. Antalet aktier som omfattas av terminsavtalet kan under vissa förutsättningar justeras, t.ex. genom split. Den anställda har enligt terminsavtalet rätt till utdelning på aktierna som tillgodoräknas henne genom att priset per aktie reduceras med belopp som motsvarar aktieutdelningen. Den anställda har rösträtt för aktierna efter leverans. Som förutsättning gäller vidare att terminsavtalet inte är lämpat för allmän omsättning i den mening som avses i 44 kap. 11 § inkomstskattelagen.

Skatterättsnämnden anför i förhandsbeskedet att förmånsbeskattning enligt värdepappersregeln endast aktualiseras om förvärvet sker till ett pris som understiger marknadsvärdet, och vidare att terminsavtalet enligt lämnade förutsättningar ingåtts på marknadsmässiga villkor. Mot den bakgrunden aktualiseras inte någon förmånsbeskattning vare sig vid avtalets ingående eller vid senare kontantavräkning alternativt leverans av aktier. Skatterättsnämnden anser därför att vinst eller förlust vid kontantavräkning ska behandlas som kapitalvinst eller kapitalförlust samt att leverans av aktier inte utlöser någon beskattning i inkomstslaget kapital.

Kommentar

Svårigheten med att klassificera incitamentsprogram ligger ofta i att det fortfarande råder viss osäkerhet kring värdepappersbegreppet. I detta fall synes Skatterättsnämnden inte ha tvekat kring frågan om ett värdepappersförvärv har skett genom att parterna ingått terminsavtalet. Det hade varit önskvärt att Skatterättsnämnden redovisade sina skäl till det, bl.a. i vad mån terminsavtalet var överlåtbart. Om det endast är marknadsmässigheten som styr frågan om en investering utgör ett värdepapper eller inte skulle utgången kunnat bli en annan, t.ex. i fallet RÅ not 2007 där en syntetisk option tjänstebeskattades både när den tjänats in och kunde utnyttjas och när den i själva verket utnyttjades. Argument hade kunnat anföras att optionen åtminstone när den tjänats in och skattats av utgjorde en marknadsmässig investering med följden att beskattning i kapital skulle ske när den utnyttjades.

En ytterligare fråga som förtjänar att kommenteras är att förhandsbeskedet innebär att beskattning av den utdelning som den anställde har rätt till skjuts upp till tidpunkten för kontantavräkning eller ännu längre, till tidpunkten för försäljning av de förvärvade aktierna.

Eftersom Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet lär frågan om den uppskjutna beskattningen för utdelning prövas av Högsta förvaltningsdomstolen och vi kan hoppas på att frågeställningen kring förvärv av värdepapper redovisas utförligare.