Vindkraftproducerad el inte alltid undantagen från energiskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har i tre avgöranden bedömt undantaget från energiskatt när el framställs i vindkraftverk.

El som framställs i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar el är undantagen från energiskatt. Vad som är yrkesmässig leverans av el har bedömts av Högsta förvaltningsdomstolen i tre nyligen avgjorda mål.

I det första målet har en ekonomisk förening ansetts yrkesmässigt leverera el till föreningens medlemmar. Enligt föreningen framställdes elkraften av medlemmarna själva och tillföll medlemmarna vid produktionstillfället, varför det inte var fråga om någon leverans. Eftersom föreningen inte hade något vinstsyfte ansåg den att verksamheten inte heller var yrkesmässig. Högsta förvaltningsdomstolen fann emellertid att det var föreningen som framställde elkraften och levererade den till medlemmarna. Den omständigheten att föreningen saknade vinstsyfte innebar inte att verksamheten inte var att anse som yrkesmässig. Den producerade elen omfattades inte av undantaget från energiskatt utan ansågs skattepliktig.

I det andra målet har egenproducerad el som en fastighetsägare tillhandahåller sina hyresgäster som ett osjälvständigt och naturligt moment i upplåtelsen, vilket typiskt sett är fallet när elen ingår ospecificerad i hyran, inte ansetts yrkesmässigt levererad av fastighetsägaren. Högsta förvaltningsdomstolen ändrade därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked. Eftersom den el som fastighetsägaren tillhandahöll hyresgästerna framställts av fastighetsägaren i ett vindkraftverk omfattades elen av undantaget från energiskatt.

I det sista målet var det fråga om två aktiebolag som tillsammans skulle äga ett vindkraftverk. Högsta förvaltningsdomstolen fann att verksamheten fick anses bedriven i ett enkelt bolag och att den omständigheten att det ena aktiebolaget kunde sälja eller på annat sätt överlåta sin andel av den producerade elen till någon annan inte medförde att det andra aktiebolaget skulle anses yrkesmässigt leverera el. Den el som det sistnämnda bolaget producerade omfattades därför av undantaget från energiskatt.

Domarna meddelades av Högsta förvaltningsdomstolen den 10 maj 2012 (mål nr 4789-10, 5020-11 och 5021-11).

Kommentar

Frågan om tolkningen av begreppet yrkesmässig leverans av el lär inte vara slutligt avgjord i och med dessa domar. En del frågetecken har rätats ut samtidigt som nya frågeställningar har tillkommit. Högsta förvaltningsdomstolen gör jämförelser med det förhållningssätt till sammansatta transaktioner som kommit till uttryck i EU-domstolens praxis på momsområdet, vid bedömningen av om en fastighetsägare som låter elen ingå som ett osjälvständigt och naturligt moment i upplåtelsen av fastigheten kan anses leverera elen yrkesmässigt.

Vad som är ett osjälvständigt och naturligt moment i upplåtelsen exemplifieras inte av Högsta förvaltningsdomstolen i energiskattedomarna utöver fallet där elen ingår ospecificerad i hyran. Det är därför möjligt att tillhandahållande av el till hyresgäster även i andra situationer skulle kunna anses vara ett osjälvständigt och naturligt moment i upplåtelsen och därmed falla utanför begreppet yrkesmässig leverans .