Försäljning av kredithanteringssystem var inte momsfri verksamhetsöverlåtelse

Förvaltningsrätten har ansett att en överlåtelse av ett kredithanteringssystem inte utgjorde en momsfri verksamhetsöverlåtelse. Utgående moms och skattetillägg har därför påförts.

Ett bolag bedrev verksamhet som bl.a. bestod av att utveckla ett kredithanteringssystem som var avsett att licensieras till aktörer inom microlånbranschen. Bolaget överlät kredithanteringssystemet, bestående av dokumentation, mjukvara inklusive källkod, hårdvara, tredje parts mjukvara samt övriga materiella och immateriella tillgångar till ett annat bolag. Bolaget ansåg att överlåtelsen var att jämställa med en verksamhetsöverlåtelse och utfärdade en faktura utan moms till köparen.

Skatteverket ansåg dock att förutsättningarna för tillämpning av undantaget för verksamhetsöverlåtelse inte var uppfyllda, och påförde därför bolaget utgående moms med 25 procent på köpeskillingen samt skattetillägg med 20 procent av denna utgående moms. Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten och yrkade att överlåtelsen av kredithanteringssystemet skulle anses utgöra en momsfri verksamhetsöverlåtelse samt att skattetillägget skulle undanröjas.

Förvaltningsrätten konstaterade att bolaget har bevisbördan för att förutsättningarna för tillämpning av undantaget för verksamhetsöverlåtelse är uppfyllda. För att undantaget för verksamhetsöverlåtelse ska vara tillämpligt krävs att överlåtelsen avser försäljning av hel eller del av verksamhet, att samma eller likartad verksamhet fortsätter att bedrivas av köparen (s.k. transfer of going concern) och att köparen skulle ha haft avdragsrätt för momsen för det fall moms skulle ha debiterats.

Förvaltningsrätten ansåg det visat att överlåtelsen av kredithanteringssystemet utgjorde en avskiljbar och därmed självständig del av bolaget, och att köparen skulle ha haft rätt till avdrag för momsen för det fall moms skulle ha debiterats. Domstolen uttalade dock att den verksamhet som köparen nyttjade kredithanteringssystemet i skiljde sig från det syfte som säljaren haft vid utvecklandet av systemet. Köparen skulle inte använda systemet för licensiering till andra aktörer utan införlivade i stället systemet i sin egen verksamhet. Kravet på att köparen fortsätter att bedriva samma eller likartad verksamhet ansågs därmed inte vara uppfyllt, varför förvaltningsrätten ansåg att försäljningen av kredithanteringssystemet skulle anses utgöra en momspliktig försäljning av tillgångar. Angående skattetillägget uttalade förvaltningsrätten att det har stått bolaget fritt att lämna upplysningar kring överlåtelsen i sin skattedeklaration men att så inte skett. Förvaltningsrätten ansåg mot bakgrund av detta att bolagets underlåtenhet att redovisa moms på överlåtelsen inte kunde anses vara ursäktlig. Förvaltningsrätten avslog därför bolagets överklagande, både vad gällde den moms som påförts av Skatteverket och det tillkommande skattetillägget.

Domen meddelades av Förvaltningsrätten i Stockholm den 15 mars 2012 (mål nr 6383-11).

Kommentar

Förvaltningsrättens dom visar på vikten av att vid varje överlåtelse, som skulle kunna avse överlåtelse av hel eller del av verksamhet, utvärdera om samtliga kriterier för tillämpning av undantaget för verksamhetsöverlåtelse är uppfyllda. Då det ofta kan vara svårt att fastställa om kriterierna för detta är uppfyllda bör antingen säljaren eller köparen, för att undvika risk för skattetillägg, informera Skatteverket om hur momsen har hanterats. Detta kan lämpligen göras genom att ett vanligt brev, där säljaren eller köparen öppet redogör för momshanteringen, skickas till Skatteverket. Skrivelsen ska lämnas av säljaren om moms inte har debiterats (risk för att säljaren påförs utgående moms samt skattetillägg, för det fall Skatteverket anser att undantaget inte är tillämpligt) och av köparen om moms har debiterats (risk för att köparen nekas avdrag för ingående moms samt påförs skattetillägg för det fall Skatteverket anser att undantaget är tillämpligt och att momsen därmed är feldebiterad). Sker fakturering utan moms bör dessutom säljaren genom ett avtal förbehålla sig rätten att tilläggsfakturera moms, för det fall Skatteverket vid en granskning skulle anse att överlåtelsen är momspliktig och därför besluta att påföra moms på försäljningssumman.

Nina Tångring

Kontakt
Nina Tångring
036-30 10 33