Generaladvokaten underkänner brittiska regler om förlustutjämning

EU-domstolens generaladvokat underkänner i sitt förslag till avgörande i målet Philips Electronics de brittiska reglerna om förlustutjämning. Dessa regler omfattar inte förluster som uppkommer i utländska företags fasta driftställen i Storbritannien och som kan beaktas i staten där det utländska bolaget är hemmahörande. Enligt generaladvokaten utgör begränsningen en otillåten restriktion av etableringsfriheten.

Bolaget Philips Electronics UK Ltd ville beakta förluster som hade uppkommit i ett nederländskt koncernbolags fasta driftställe i Storbritannien. Förlusterna fick dock inte beaktas enligt brittisk lagstiftning eftersom de kunde beaktas i Nederländerna enligt lagstiftningen där.

Generaladvokaten anser att begränsningen av förlustutjämningsreglerna innebär en restriktion av EU:s etableringsfrihet. Frågan är då om denna begränsning kan rättfärdigas och om den i sådant fall är proportionerlig, dvs. inte mer långtgående än vad som är nödvändigt för att uppnå målet med restriktionen.

Enligt generaladvokaten kan restriktionen rättfärdigas endast om en medlemsstat skulle tvingas att beakta en förlust trots att staten ifråga inte skulle beskatta en motsvarande vinst. Denna förutsättning skulle dock inte vara uppfylld i detta fall eftersom Storbritannien skulle kunna beskatta en motsvarande vinst. Vidare finner generaladvokaten att risken att en förlust beaktas i två medlemsstater inte kan fungera som en självständig rättfärdigandegrund i detta sammanhang. Detta innebär att ingen av dessa grunder kan rättfärdiga restriktionen.

Kommentar

Förslaget indikerar att möjligheterna till förlustutjämning i Storbritannien kan omfatta även filialer vars förluster kan beaktas i hemviststaten, vilket är fallet med filialer till svenska bolag. Målet kan vara av intresse för bolag som har både filial och dotterbolag i Storbritannien eller i andra stater med liknande lagstiftning.

I sak finner vi att förslaget till avgörande är rimligt eftersom en motsvarande vinst skulle beskattas i Storbritannien. Förslaget säkerställer således en symmetrisk behandling. Det är oklart när EU-domstolen avgör målet; vi kommer att följa utvecklingen.

Erik Hultman och Martin Segerström

Länk till generaladvokatens förslag till avgörande.

 

 

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68

Kontakt
Martin Segerström

08-520 587 98