Förslaget till regler för delägare i riskkapitalfonder har stoppats

Anders Borg stoppar förslaget till särskilda skatteregler för delägare i riskkapitalfonder, detta efter kritik från remissinstanserna och då regeringen inte ser ut att kunna få stöd för förslaget i riksdagen.

Vi har i en tidigare artikel på Skattenätet kommenterat Finansdepartementets förslag till skatteregler för vissa delägare i riskkapitalfonder. Regeringen har nu efter kritik från remissinstanser samt från politiskt håll stoppat lagförslaget på obestämd tid.

Bland de remissinstanser som har kritiserat förslaget finns bl.a. Skatteverket som i ett yttrande från den 2 maj anger att de föreslagna reglerna innebär en särlagstiftning som bör undvikas om inte starka skäl talar för motsatsen då en sådan lagstiftning skulle vara komplicerad och endast beröra ca 100-200 personer. De föreslagna reglerna skulle även innebära betydande kontrollproblem genom att den faktiska beskattningen skjuts upp samtidigt som vinster kan lagras i länder där informationsutbytet mellan Sverige och landet i fråga fungerar mindre bra. Skatteverket anser istället att nuvarande lagstiftning för delägare i fåmansföretag (de s.k. 3:12-reglerna) ska justeras så de även omfattar beskattningen av s.k. carried interest.

Kritik från andra remissinstanser riktar sig mot att förslaget öppnar för skatteplanering samt att förslaget enbart skulle beröra en liten grupp vilket leder till en snedvridning av konkurrens. Det har även riktats kritik mot att förslaget skulle innebära en skattehöjning för riskkapitalbolag vilket innebär en risk för att stora flöden av kapital in i Sverige stryps.

Kommentar

Regeringen har i tidigare uttalanden flaggat för att förslaget ska ändras men har nu efter massiv kritik beslutat att stoppa förslaget på obestämd tid. Då det idag råder stor osäkerhet om hur s.k. carried interest ska beskattas i Sverige vore det önskvärt att regeringen snarast ser över frågan och kommer med ett nytt eller justerat förslag. Vi kommer att uppdatera Skattenätet löpande om utvecklingen framåt.

Magnus Pantzar och Joackim Lundholm