Inget skattetillägg på koncernbidragsspärrat underskott

Ett bolag hade i sin inkomstdeklaration av misstag inte särredovisat sina underskott som koncernbidragsspärrade. Skatteverket ansåg att detta utgjorde en oriktig uppgift och påförde skattetillägg men har nu fått bakläxa av kammarrätten.

Bolaget yrkade i deklarationen avdrag för ett beloppsmässigt korrekt beräknat underskott i rutan för ”outnyttjat underskott från tidigare år”. Eftersom underskottet var koncernbidragspärrat mot koncernbidrag från andra bolag i koncernen borde underskottet dock ha justerats i rutan för ”reduktion av underskott med hänsyn till exempelvis ägarförändring”, och särredovisats som spärrat.

Skatteverket ansåg att felskrivningen utgjorde en oriktig uppgift och påförde skattetillägg. Skatteverket satte dock ned skattetillägget till en fjärdedel då verket tog hänsyn till att felaktigheten inte skett uppsåtligen samt, då bolaget inte hade tagit emot något koncernbidrag under året, att det endast förelåg en framtida risk för skatteundandragande (om koncernbidrag felaktigt kvittas mot det spärrade underskottet ett senare år).

Kammarrätten konstaterar att en grundläggande förutsättning för att skattetillägg ska kunna tas ut avseende underskott är att underskottet blivit för stort. Bolaget ifråga har redovisat ett beloppsmässigt korrekt underskott, och har all rätt att utnyttja detta mot egna vinster, men underlåtit att ange att underskottet är koncernbidragsspärrat. Enligt kammarrätten ger lagtextens lydelse otillräckligt stöd för att påföra skattetillägg i detta fall, varför domstolen undanröjer skattetillägget.

Domen meddelades av Kammarrätten i Jönköping den 24 april 2012 (mål nr 2965–2966-11).

Kommentar

I enlighet med vad kammarrätten anför kan skattetillägg endast utgå på den resultathöjning som en rättelse av den oriktiga uppgiften medför. Eftersom bolaget redovisat underskottet beloppsmässigt korrekt har rättelsen inte medfört någon minskning av underskottet, varför det inte bör finnas grund att påföra skattetillägg. Skattetillägg hade blivit aktuellt om bolaget däremot felaktigt hade kvittat sina underskott mot mottagna koncernbidrag.  

Den särskilda ruta för spärrade underskott som numera finns på deklarationsblanketten bör i enlighet med kammarrättens bedömning inte fylla någon annan funktion (såvitt avser koncernbidragsspärren) än som hjälp för bolaget att hålla reda på sina spärrade underskott från år till år.

Fredrik Nilsson och Stephanie Moustou