Skatteverket om investeringsfonder och skatteavtal

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande om hur verket ser på svenska investeringsfonder i förhållande till skatteavtal efter att skattskyldigheten för fonderna slopats.

Fr.o.m. den 1 januari 2012, med tillämpning första gången vid 2013 års taxering, är investeringsfonder inte skattskyldiga för inkomst av tillgångar som ingår i fonden. Med anledning av detta har Skatteverket publicerat ett ställningstagande där verket anger att en svensk investeringsfond inte kan vara en juridisk person med hemvist i Sverige enligt skatteavtalen. Detta innebär att fonden inte har rätt till de förmåner i form av nedsättning av källskatter på ränta och utdelning som normalt följer av skatteavtalen.

Som en följd av detta kommer Skatteverket inte att utfärda hemvistintyg för en investeringsfond, där verket intygar att fonden har hemvist i Sverige enligt artikel 4 i modellavtalet eller motsvarande artikel i tillämpligt skatteavtal. Då andra länder kan tolka uttrycket “person med hemvist i en avtalslutande stat” annorlunda, kan Skatteverket dock utfärda intyg som förklarar investeringsfondens skattesituation i Sverige, som underlag för det andra landets bedömning.

För att investeringsfondens inkomster inte ska behöva fördelas på delägarna tillämpas bestämmelserna om juridiska personer på investeringsfonder.

Kommentar

Bakgrunden till Skatteverkets ställningstagande är den lagändring som implementerades genom SFS 2011:1271 i Inkomstskattelagen (6 kap. 5 § IL) och är i linje med regeringens budgetproposition för 2012 (prop 2011/12:1).

Det bör i detta avseende även uppmärksammas att då en investeringsfond inte betalar någon skatt i Sverige föreligger inte heller någon möjlighet för fonden att begära avräkning för utländsk skatt enligt avräkningslagen. Detta är något som regeringen har varit medveten om och har beaktat vid utformningen av reglerna för beräkning av den schablonintäkt som andelsägare i en investeringsfond ska ta upp till beskattning.

Erik Hultman och Joackim Lundholm

Läs mer om den nya schablonbeskattningen av andelsägare i investeringsfonder här.

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68