Befrielse från skattetillägg

Ett bolag påfördes skattetillägg av Skatteverket om drygt 600 000 kr eftersom bolaget hade lämnat en oriktig uppgift. Kammarrätten har nu fastställt förvaltningsrättens dom och befriat bolaget helt från påfört skattetillägg då avgiften inte ansetts stå i rimlig proportion till felaktigheten.

Enligt lagen ska skattetillägg påföras när någon har lämnat en oriktig uppgift som har lett till skatteundandragande eller risk för skatteundandragande. Befrielse från skattetillägget ska dock ske, antingen helt eller delvis, om den oriktiga uppgiften är ursäktlig eller om skattetillägget är oskäligt. Om skattetillägget inte undanröjs helt kan nedsättning ske till hälften eller till en fjärdedel. Ett skattetillägg är oskäligt, och ska därmed sättas ned eller undanröjas helt, om skattetillägget inte kan anses stå i proportion till den felaktighet som har begåtts.

Målet avsåg ett bolag som lämnat in en felaktig momsdeklaration till Skatteverket. Enligt den inlämnade deklarationen skulle bolaget få tillbaka drygt 500 000 kr, medan korrekta uppgifter skulle innebära att bolaget skulle betala in nästan 2 700 000 kr. Skatteverket ansåg att bolaget lämnat en oriktig uppgift och påförde därför ett skattetillägg om 20 procent av den felaktigt redovisade momsen.

Kammarrätten konstaterade att bolaget lämnat en oriktig uppgift och att felet inte heller kunde anses vara ursäktligt. Kammarrätten ansåg dock att risken för skatteundandragande var liten och att skattetillägget inte stod i rimlig proportion till felet. Då inte heller en nedsättning till en fjärdedel av skattetillägget skulle stå i rimlig proportion till felet beslutade kammarrätten att medge hel befrielse från skattetillägget. En domare var skiljaktig och menade att en nedsättning till en fjärdedel skulle vara en mer rimlig nyansering.

Domen meddelades av Kammarrätten i Sundsvall den 22 mars 2012 (mål nr 2331-11).

Kommentar

Bolaget lämnade in en deklaration trots vetskap om att beloppen inte var korrekta. Ett medvetet fel kan inte anses som ursäktligt, såsom hade varit fallet om det hade rört sig om ett rent räkenskapsfel. Vad domstolen däremot tar fasta på är dels det faktum att det rör sig om ett enstaka fel som inte är helt olikt ett räkenskapsfel, dels att risken för skatteundandragande varit mycket liten. Vid alla bedömningar av skattetilläggs oskälighet i fall likt det förevarande måste samtliga omständigheter vägas in. Det går således inte att peka på en enskild faktor som är avgörande vid dessa skälighetsbedömningar.

Regeringsrätten har i flera domar särskilt betonat vikten av att ett fel skulle ha upptäckts senast i samband med bolagets bokslut (se bl.a. RÅ 2008 ref 1, RÅ 2008 ref 73, samt RÅ 2009 ref 73) för att grund för befrielse från skattetillägget ska anses föreligga. I RÅ 2008 ref 73 gick domstolen så långt som till att säga att det krävs att det är uppenbart att felet inte skulle upptäckts vid bokslutet, för att detta inte ska kunna utgöra en eftergiftsgrund. Domarna avkunnades i ljuset av förarbetena till skattebetalningslagen, där det konstaterades att reglerna om befrielse från skattetillägg skulle ges en mer generös tillämpning. Lagtextens ordalydelse ändrades även, i jämförelse med den tidigare gällande taxeringslagen, från att ett skattetillägg skulle vara ”uppenbart oskäligt” till att det endast skulle vara ”oskäligt” för att befrielse skulle komma i fråga.

I ljuset av detta får den aktuella domen anses rimlig, då det inte har ifrågasatts huruvida felet skulle ha upptäckts senast vid bokslutet. Samma synsätt återfinns även bl.a. i en nyligen avkunnad dom från Förvaltningsrätten i Umeå (mål nr 1057-11).

Värt att notera är dock att det i den nya skatteförfarandelagen inte finns någon begränsning för hur mycket ett skattetillägg kan sättas ned, utan att undanröjas i sin helhet. Argumentet att även en fjärdedels skattetillägg är orimligt högt behöver därför inte längre automatiskt leda till att skattetillägget undanröjs. Frågan blir då huruvida domstolarna kommer att bli mindre benägna att undanröja skattetillägg, då de framöver kommer att kunna sätta ner skattetillägget till en nivå de finner rimligt, oavsett om denna nivå är lägre än en fjärdedel eller ej.

Stefan Anefur

 

Kontakt
Stefan Anefur
070-314 95 62