Väsentlig anknytning pga. inflytande i näringsverksamhet och konsultuppdrag åt f.d. arbetsgivare

Skatterättsnämnden anser att en persons kvarstående innehav av aktier i svenskt bolag samt konsultuppdrag utförda för sin svenska före detta arbetsgivare innebär obegränsad skattskyldighet pga. väsentlig anknytning till Sverige.

Personen i fråga avsåg att flytta utomlands och dessförinnan bl.a. sälja samtliga sina aktieinnehav i svenska bolag där han också varit anställd. Anställningen skulle avslutas den 31 december 2011. Personen avsåg dock att under ett fåtal månader behålla aktierna i ett av bolagen för att ha kvar rätten till utdelning under 2012 och tillgodogöra sig den vinst som upparbetats under 2011. Efter flytten har inte personen någon anställning eller något annat ekonomiskt engagemang i svenskt bolag.

Efter utflyttningen är personen verksam i ett utländskt bolag och utför genom detta i viss mån konsultuppdrag för den före detta arbetsgivaren. Uppdragen utförs till största del i det nya bosättningslandet och går i huvudsak ut på att bistå den före detta arbetsgivaren avseende de uppdragsgivare som personen tidigare haft huvudansvar för. Under 2012 räknar personen med att vistelserna i Sverige sammanlagt kommer att uppgå till högst 120 dagar, både arbete och fritid inräknat.

Den primära frågan i förhandsbeskedet var om personen skulle anses ha väsentlig anknytning till Sverige efter utlandsflytten den 1 januari 2012.

Skatterättsnämnden skriver att en samlad bedömning av samtliga anknytningsfaktorer ska göras för att avgöra om väsentlig anknytning till Sverige föreligger. Skatterättsnämnden framhåller i sin bedömning att personen får anses ekonomiskt engagerad i Sverige pga. sitt kvarvarande aktieinnehav. Enligt nämnden bör det även beaktas att personen genom det utländska bolaget ska utföra uppdrag för den före detta arbetsgivarens räkning. Vidare nämner Skatterättsnämnden att dessa uppdrag beräknas leda till enstaka besök i Sverige.

Det bör framhållas att tre av sju ledamöter i Skatterättsnämnden var skiljaktiga och ansåg att väsentlig anknytning inte förelåg eftersom aktierna endast behölls för att tillgodogöra sig utdelning hänförlig till 2011 års vinst. Vidare ansåg de skiljaktiga att konsultuppdragen för den före detta arbetsgivaren inte innebär ett sådant ekonomiskt engagemang som utgör en avgörande anknytningsfaktor.

Kommentar

Det har av rättspraxis i flertalet fall framkommit att väsentlig anknytning till Sverige kan föreligga pga. ekonomiskt engagemang trots att den skattskyldige inte faktiskt deltar i ledningen av företaget. Det har i vissa fall räckt att personen i fråga har ekonomiska intressen i företaget och att han eller hon därigenom kan utöva ett verkligt inflytande i verksamheten.

Vad som är mer intressant i domen är att Skatterättsnämndens majoritet anser att det vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger ska beaktas att personen genom konsultuppdrag utför arbete för sin före detta arbetsgivare. Intressant är att denna faktor inte är inkluderad i den uppräkning av anknytningsfaktorer som ska tillmätas vikt vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger (se 3 kap. 7§ Inkomstskattelagen). Visserligen är en av kriterierna liknande förhållanden. I sammanhanget bör det dock framhållas att kriteriet liknande förhållanden endast borde åsyfta en faktor som är närliggande eller i vart fall jämförbar med någon av de i lagtexten uppräknade anknytningsfaktorerna. Den anknytningsfaktor som ligger närmast till hands torde vara kriteriet om han bedriver näringsverksamhet här. Det kan dock ifrågasättas om den (ringa) näringsverksamhet som bedrivs i Sverige är av den omfattningen att den ska tillmätas någon vikt vid bedömningen av om väsentlig anknytning föreligger eller inte. Å andra sidan är det svårt att utläsa exakt vilken vikt som Skatterättsnämnden här lägger vid denna anknytningsfaktor jämfört med det kvarvarande aktieinnehavet.

Carl Pihlgren och Kim Johansson

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked (102-11/D)

Kontakt
Carl Pihlgren
08-520 595 22