Resultatbaserad tilläggsköpeskilling beskattas som inkomst av tjänst

Skatterättsnämnden ansåg att en resultatbaserad tilläggsköpeskilling vid försäljning av aktier via bolag skulle beskattas som inkomst av tjänst för delägare som fortsatt sin anställning efter försäljningen.

Aktierna i ett bolag såldes till en extern köpare. Säljare var bl.a. ett antal anställda i ledande befattning som enligt överlåtelseavtalet skulle erhålla en resultatbaserad tilläggsköpeskilling. Övriga aktieägare skulle inte erhålla någon resultatbaserad köpeskilling.

En förutsättning för tilläggsköpeskillingen var att de f.d. aktieägarna kvarstod som anställda under viss tid (ca två år). Andra ledande befattningshavare skulle få bonus, vilket inte tidigare aktieägare skulle erhålla

Skatterättsnämnden hade att ta ställning till hur tilläggsköpeskillingen skulle beskattas. Frågan ställdes både av delägare som sålt aktier personligen och av delägare som hade sålt aktier via eget aktiebolag.

Nämnden fann att tilläggsköpeskillingen var en betalning för utförda tjänster som de anställda f.d. aktieägarna utförde under den period som tilläggsköpeskillingen avsåg. Ersättningen skulle därför beskattas som inkomst av tjänst. Detta gällde inte bara den som sålt aktier personligen utan även den som sålt aktier via bolag. Tilläggsköpeskillingen skulle i det fallet således inte redovisas av säljarbolaget utan av dess ägare, trots att det var bolaget som ägt aktierna.

Kommentar

Den tilläggsköpeskilling som har betalats ut ska enligt förhandsbeskedet beskattas som inkomst av tjänst. Grund för Skatterättsnämndens ställningstagande verkar ha varit att man ansett att den tilläggsköpeskilling som har betalats ut har varit ett utflöde av tjänst och inte någon egentlig köpeskilling för aktierna.

Stefan Thelander

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 54-11/D)