Finland föreslår ränteavdragsbegränsningar

Den finska regeringen föreslår begränsningar i avdragsrätten avseende räntekostnader på koncerninterna lån.

Förslaget gäller räntekostnader mellan närstående bolag och innebär i korthet följande.

  • Räntekostnader som överstiger företagets ränteintäkter är avdragsgilla endast i den mån kostnaderna inte överstiger 30 procent av företagets beskattningsbara inkomst före räntor, avskrivningar och förluster på kapitaltillgångar.
  • Skattefria intäkter (exempelvis utdelning på näringsbetingade andelar) ingår inte den beskattningsbara inkomsten enligt ovan.
  • Nettoräntekostnader som under ett beskattningsår inte överstiger 500.000 euro föreslås avdragsgilla i sin helhet.
  • Ränteavdragsbegränsningarna föreslås även omfatta vissa s.k. “back to back”-avtal och säkerheter.
  • Räntekostnaderna som inte får dras av ett beskattningsår ska kunna rullas vidare och dras av under senare beskattningsår.
  • Ägarförändringar, fusioner och fissioner ska inte påverka rätten att dra av de ”inrullade” räntekostnaderna.

Förslaget har skickats på remiss vilket innebär att justeringar kan ske.  Enligt förslaget beräknas ränteavdragsbegränsningarna gälla fr.o.m. den 1 januari 2013. Företagen bör alltså redan nu förbereda sig inför de kommande begränsningsreglerna genom att bl a  se över lånestrukturer och skatterapportering.

Erik Hultman och Joackim Lundholm

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68