Momsavdrag medgavs då modulbyggnader ansågs utgöra lös egendom

För den som bedriver en verksamhet bestående av uthyrning av fastighet saknas avdragsrätt för ingående moms, eftersom uthyrning av lokaler är undantagen från moms. Förvaltningsrätten ändrade Skatteverkets beslut och slog fast att de moduler som ett bolag hyrt ut var att anse som lös egendom, varför avdragsrätt för ingående moms förelåg.

Ett bolag hade köpt in moduler i syfte att hyra ut dessa. Frågan i målet gällde huruvida bolaget hade rätt att dra av ingående moms som hänförde sig till köpet av modulerna. För att kunna ta ställning till detta behövde förvaltningsrätten först ta ställning till om modulerna var att anse som lös egendom eller fast egendom, eftersom uthyrning av fast egendom är undantagen från moms såvida inte det uthyrande företaget har registrerats för frivillig skattskyldighet till moms för uthyrningen av den fasta egendomen.

I det aktuella målet hade modulerna, som saknade förankring i marken, ställts upp på s.k. slipers (något som kan liknas vid en pallkonstruktion). Varje enhet var sammanfogad av fyra stycken standardmoduler som hade modifierats, bl.a. genom att innerväggar hade flyttats eller tagits bort. Enheterna hade ventilation, el, vatten och avlopp anslutet.  Hyreskontrakt med kunden hade tecknats på en tid om tio år. Enligt bolagets uppgift tog det 3-4 dagar för två personer att montera upp och ansluta en enhet om fyra moduler. Totalt var det fråga om två enheter. Nedmontering tog uppskattningsvis 70 procent av den tid det tagit att montera modulerna.

Vid en jämförelse med EU-rätten konstaterade förvaltningsrätten att begreppet fast egendom inte finns definierat i momsdirektivet utan att ledning får hämtas från EU-domstolens praxis. Av mål C-315/00, Rudolf Maierhofer, framgår att byggnader som har fästs vid eller i marken ska anses utgöra fast egendom. Det har därvid betydelse att konstruktionen inte är enkel att montera ned eller flytta. Det krävs dock inte att byggnaderna inte går att skilja från marken för att de ska anses utgöra fast egendom. Hyresavtalets löptid är inte heller av avgörande betydelse för om en byggnad ska anses utgöra lös eller fast egendom. I Rudolf Maierhofer hade det varit fråga om byggnader som vilat på betongsocklar som anlagts på betonggrund som gjutits på marken. Väggskivorna hade varit fastskruvade i grunden med bultar. Nedmonteringen hade tagit tio dagar och krävt åtta personer. Förvaltningsrätten gjorde även en jämförelse med RÅ 2005 not. 78, där modulerna hade uppställts på plint- eller balkgrund. Nedmonteringen hade i det fallet tagit 2-3 veckor och krävt tre personer per modul samt maskinell hjälp. Modulerna i Rudolf Maierhofer och i RÅ 2005 not. 78 ansågs varken lätta att montera ned eller flytta varför modulerna bedömdes utgöra fast egendom.

Förvaltningsrätten konstaterade härefter att modulerna i förevarande mål inte var fästa i marken samt att tidsåtgången för nedmonteringen av modulerna var liten jämfört med vad som varit fallet i Rudolf Maierhofer och i RÅ 2005 not. 78. Då modulerna således med lätthet kunde nedmonteras eller flyttas, slog förvaltningsrätten fast att de skulle anses utgöra lös egendom. Bolaget medgavs därför avdrag för den ingående moms som hänförde sig till förvärvet av modulerna.

Domen meddelades av Förvaltningsrätten i Göteborg (mål nr 20116-10).

Kommentar

Om en modul anses vara lös eller fast egendom får betydelse för frågan om momsplikt och rätten till avdrag. Uthyrning av lös egendom är obligatoriskt momspliktigt och rätt till avdrag för ingående moms föreligger. Om uthyrningen av modulerna däremot anses vara fast egendom är uthyrningen undantagen momsplikt och blir endast momspliktigt efter beslut av Skatteverket om s.k. frivillig skattskyldighet för fastighetsupplåtelser. Om sådant beslut erhållits för aktuella ytor som ska hyras ut föreligger också avdragsrätt.

Enligt vår uppfattning går det inte att utifrån den praxis som finns på området dra någon slutsats om i vilka fall en uthyrning av moduler ska anses utgöra uthyrning av lös egendom och i vilka fall uthyrningen istället ska anses avse fast egendom.

Klart är dock att modulerna ska anses utgöra lös egendom om förhållandena är desamma som i aktuellt fall, där tiden för nedmonteringen bedömdes uppgå till 70 procent av monteringstiden, vilken tid i sin tur uppgick till 3-4 dagar för två personer. Målet kan jämföras med ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden meddelat den 1 juni 2011 (dnr 38-10-1), där ett bolags uthyrning av moduler bedömdes utgöra uthyrning av lös egendom. I det fallet tog det en dag för 2-3 personer samt maskinell hjälp i form av kran och lastbil att nedmontera 15 moduler och två dagar för 3-4 personer att nedmontera 40 moduler. Skatterättsnämnden gjorde, liksom förvaltningsrätten i förevarande mål, en jämförelse med EU-domstolens dom i Rudolf Maierhofer samt med RÅ 2005 not. 78. Skatterättsnämnden fann vid denna jämförelse att bolagets moduler fick anses utgöra lätt flyttbara konstruktioner och ansåg därför att modulerna skulle anses utgöra lös egendom.

Vidare är det klart att en modul utgör fast egendom i enlighet med Rudolf Maierhofer och RÅ 2005 not. 78 om nedmonteringen, per modul, tar tio dagar för åtta personer, eller 2-3 veckor för tre personer, samt maskinell hjälp finns tillgänglig.

Emma Andersson