Avdrag för goodwillskapande sponsring

Ett bolag yrkade avdrag för sponsringskostnader hänförliga till idrottsverksamhet och filmproduktion. Skatteverket nekade avdrag för den del av kostnaden som var hänförlig till ökad goodwill för givaren. Kammarrätten öppnar dock upp för att avdrag kan medges även i denna del.

Inkomstskattelagen finns ett avdragsförbud för gåvor. För att få avdrag för sponsringsutgifter krävs därför att sponsorn erhåller en motprestation vars värde motsvarar utgiften.

Ett bolag yrkade avdrag för sponsringsutgifter om totalt ca 27 mkr som avsåg ersättning till idrottsförbund, arrangörer för olika idrottsevenemang samt en filmproduktion. Såväl Skatteverket som förvaltningsrätten bedömde värdet av de motprestationer som bolaget erhållit till ca 14 mkr genom skälighetsbedömningar. Därmed medgavs endast avdrag om ca 14 mkr. I Skatteverkets beslut angavs vidare att rättspraxis bör tolkas så att den del av sponsringskostnaderna som kan hänföras till image- och goodwillskapande inte är avdragsgill.

Kammarrätten frångår dock Skatteverkets tolkning av rättspraxis som även redovisats i Skatteverkets riktlinjer från 2005. Kammarrätten anförde istället att avdrag ska nekas endast för den del av sponsringsersättningen som bolaget inte erhåller någon direkt motprestation för, och som inte heller avser en verksamhet hos mottagaren som har ett samband med bolagets verksamhet. Domstolen konstaterade vidare att i de fall motprestationerna förbättrar givarens goodwill bör hänsyn tas till detta vid värderingen av motprestationerna. Kammarrätten beaktade även den externa utredning som bolaget presenterat avseende motprestationernas värde i högre utsträckning än föregående instanser och fann genom skälighetsbedömningar att avdrag bör medges med ytterligare ca 6 mkr.

Domen meddelades av Kammarrätten i Stockholm den 10 januari 2012 (mål nr 6371-10).

Kommentar

Det är mycket intressant att kammarrätten frångår Skatteverktes ställningstagande och tolkning av tidigare praxis, och konstaterar att värdet av goodwill ska beaktas som motprestation. Domen visar på en otydlighet i praxis beträffande värdet av goodwill vid bedömningen av avdragsrätt för sponsringsutgifter.

Annika Bremer och Jakob Keife