Social omsorg i flera led

Tjänster som ett dotterbolag tillhandahåller till sitt moderbolag, som i sin tur tillhandahåller tjänsterna till kommunen, anses utgöra momsfri social omsorg i båda leden.

Ett bolag bedrev vårdverksamhet. Uppdragsgivare var olika kommuner.  De vård- och omsorgstjänster som bolaget tillhandahöll betraktades ur momshänseende som sådan social omsorg som är undantagen från moms enligt momslagen. Bolaget hade för avsikt att bilda ett dotterbolag, som skulle tillhandahålla moderbolaget de aktuella tjänsterna i egenskap av underentreprenör. Frågan i ärendet var om  de tjänster som dotterbolaget tillhandahöll moderbolaget skulle omfattas av momslagens undantag för social omsorg.

Mot bakgrund av svensk praxis och praxis från EU-domstolen kommer Skatterättsnämnden fram till att dotterbolaget bör betraktas som ett organ av social karaktär och att de tjänster som dotterbolaget ska tillhandahålla moderbolaget har en nära anknytning till den sociala omsorg som moderbolaget tillhandahåller. Detta eftersom de tjänster som dotterbolaget ska tillhandahålla moderbolaget är samma vård- och behandlingstjänster som moderbolaget tillhandahåller sina uppdragsgivare, kommunerna. Skatterättsnämnden poängterar också att dotterbolagets grundläggande syfte med att tillhandhålla de aktuella tjänsterna till moderbolaget inte är att konkurrera med skattskyldiga aktörer som tillhandahåller liknande tjänster. Mot denna bakgrund ska de tjänster som dotterbolaget tillhandahåller moderbolaget anses undantagna från moms såsom social omsorg.  

Kommentar

I och med detta förhandsbesked klargör Skatterättsnämnden att social omsorg kan vara undantagen från moms även om den tillhandahålls i flera led. Viktigt är dock att notera är att denna bedömning avser förutsättningarna i det specifika fallet, och att det alltid måste göras en bedömning av varje specifikt tillhandahållande i varje led.

Exempelvis har utbildningstjänster som tillhandahållits i två led inte betraktats som momsfria utbildningstjänster i båda leden. Bl.a. har EU-domstolens bedömt ett utbildningsinstituts utlåning av lärare till ett annat utbildningsinstitut, där läraren bedriver undervisning under mottagarinstitutets ansvar, som momspliktig. EU-domstolen klargjorde i det fallet att tillhandahållandet av en lärartjänst inte i sig kan omfattas av begreppet undervisning och undantas från moms. Även Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att ett lärarvikariat inte ska ses som ett tillhandahållande av en momsfri utbildningstjänst utan som ett tillhandahållande av personal. Detta har motiverats med att det som efterfrågas i ett sådant fall inte är en specifik utbildning, utan att få tillgång till personal som kan hålla vissa lektioner inom ramen för den utbildning som uppdragsgivaren bedriver.

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 44-11/I)