Efterbeskattning och skattetillägg med anledning av oriktiga uppgifter

Varken sjukdom hos bolagets företrädare eller bolagets rättelser gjorde att skattetillägget sattes ned eller togs bort.

Ett handelsbolag hade för åren 2003-2005 inte avlämnat självdeklarationer. Skatteverket beslutade därför att genomföra revision. De uppgifter som fanns bestod av verifikationer på utgifter. Skattedeklarationer hade dessutom lämnats in av bolaget. Skatteverket ansåg att den utgående momsen kunde fastställas enligt inlämnade skattedeklarationer. Gällande den ingående momsen stämde dock inte skattedeklarationen överens med utgiftsverifikationerna. Uppgifterna fann heller inget stöd i Skatteverkets övriga utredning, varför Skatteverket beslutade att ingående moms skulle bestämmas i enlighet med verifikationerna. Således ansåg Skatteverket att bolaget hade lämnat oriktiga uppgifter vilket utgjorde grund för efterbeskattning och skattetillägg. Bolaget hävdade att det inte gick att styrka att den redovisade ingående momsen inte stämde med skattedeklarationen. Bolaget menade dessutom att det faktum att dess företrädare, som var bokföringsansvarig, haft en nära vän som gått bort och att han själv haft en sjukdomsbild skulle kunna ursäkta felaktigheterna i räkenskaperna. Bolaget hävdade avslutningsvis att de lämnat in frivilliga rättelser av skattedeklarationerna under 2008 gällande de aktuella beskattningsperioderna. Skatteverket påpekade dock att en rättelse som inkommer först efter att Skatteverket har initierat en utredning, inte kan utgöra en sådan frivillig rättelse som befriar ett bolag från skattetillägg.

Kammarrätten gick på Skatteverkets linje, och ansåg således att den utgående momsen skulle bestämmas i enlighet med de uppgifter som bolaget har lämnat i sina skattedeklarationer, medan den ingående momsen skulle bestämmas utifrån utgiftsverifikationerna. Bolagets invändningar om svårighet att föra bokföring på grund av personliga förhållanden och att rättelse skett av skattedeklarationerna innebar inte att skattetillägget kunde undanröjas.

Kommentar

Bolaget har inte, trots upprepade möjligheter, förmått styrka de avdrag man tidigare har redovisat i skattedeklarationerna. Som Skatteverket mycket riktigt påpekar, ska det inte vara möjligt att göra en frivillig rättelse när Skatteverket redan har påbörjat en utredning för de aktuella perioderna. Domstolen kommenterar heller inte bolagets rättelser närmare. Sjukdom, depression m.m. utgör visserligen sådana omständigheter som kan ursäkta fel i deklarationer men i det aktuella fallet rör det sig om felaktig momsredovisning avseende flera år och inte endast ett enstaka tillfälle.

Mål nr. 7338–7341-09 Kammarrätten i Göteborg

Gustav Norström Wiklund

 

Kontakt
Gustav Norström Wiklund
08-520 593 09