Tidning med CD-skiva ansågs vara två separata tillhandahållanden

Förvaltningsrätten har ansett att en produkt bestående av en tidning och en CD-skiva som säljs tillsammans utgör två separata tillhandahållanden. En uppdelning av beskattningsunderlaget har skett efter skälig grund. Vid uppdelningen av beskattningsunderlaget har man utgått från marknadsvärdet på liknande produkter.

Ett bolag som ger ut musiktidningar hade gett ut ett magasin om en musikgrupp tillsammans med gruppens senaste CD-skiva.  Bolaget hade tagit ut 6 procent moms på tillhandahållandet av den samlade produkten.

Skatteverket hade beslutat att tillhandahållandet skulle anses utgöra två separata tillhandahållanden och att beskattningsunderlaget därför skulle delas upp efter skälig grund. Enligt Skatteverket skulle 25 procent moms tas ut på 80 procent av beskattningsunderlaget (avseende CD-skivan) och 6 procent moms på 20 procent av beskattningsunderlaget (magasinet).

Bolaget överklagade till förvaltningsrätten och yrkade att det inte skulle ske någon uppdelning av beskattningsunderlaget utan att magasinet skulle anses vara det huvudsakliga tillhandahållandet. I andra hand yrkade bolaget att en uppdelning av beskattningsunderlaget skulle ske med utgångspunkt i produktionskostnaden för tidningen respektive CD-skivan.

Förvaltningsrätten konstaterade inledningsvis att det var fråga om två separata tillhandahållanden, då kunden som förvärvade produkten kunde avnjuta och tillägna sig både magasinet och musiken separat. Med anledning av detta ansåg förvaltningsrätten att skivan och tidningen inte kunde anses ha ett sådant nära samband att de skulle anses utgöra ett odelbart tillhandahållande.

Bolaget hade anfört att för det fall en uppdelning skulle ske så skulle uppdelningen ske med utgångspunkt i produktionskostnaderna. Förvaltningsrätten ansåg emellertid att det var svårt att beräkna produktionskostnaderna för CD-skivan då det var många kostnadskomponenter som måste tas med i beräkningen. Förvaltningsrätten ansåg därför att bolagets uppdelning av beskattningsunderlaget inte gav en rättvisande bild av de faktiska produktionskostnaderna. Mot bakgrund av vad nyutgivna CD-skivor och motsvarande tidningar kostar, ansåg förvaltningsrätten att Skatteverkets uppdelning av beskattningsunderlaget utifrån marknadsvärdesprincipen fick anses vara skälig. Förvaltningsrätten avslog därmed överklagandet.

Domen meddelades av Förvaltningsrätten i Stockholm den 12 mars 2012 (mål nr 7000-11).

Kommentar

I det här fallet har förvaltningsrätten kommit fram till att det är fråga om två separata tillhandahållanden då den som förvärvar produkten kan avnjuta både magasinet och musiken separat. Förvaltningsrätten tar fasta på att produktionskostnaderna är svåra att beräkna när man ska göra en uppdelning av beskattningsunderlaget, varför man anser att det är skäligt att använda marknadsvärdesprincipen.

Domen utgör ännu ett exempel på svårigheten med att bedöma sammansatta tillhandahållanden momsmässigt. Man måste i varje enskilt fall till avgöra om delningsprincipen eller huvudsaklighetsprincipen ska tillämpas. Rättspraxis är svårtolkad och det finns inte riktigt någon enhetlig linje för denna bedömning.

EU-domstolen har i mål C-349/96, Card Protection Plan, uttalat att om en transaktion består av flera delar ska det göras en samlad bedömning av de omständigheter som kännetecknar den aktuella transaktionen. Enligt domstolen får inte en tjänst delas upp på ett konstlat sätt, därför ska man söka efter de delar som är kännetecknande för transaktionen i fråga. En tjänst ska anses underordnad en huvudsaklig tjänst då den endast är ett medel för att på bästa sätt åtnjuta den egentliga tjänst som tillhandahålls.

Exempel på tillhandahållanden när delningsprincipen ska tillämpas är hotelltjänster, som i normalfallet beskattas med 12 procent moms. Om det i tillhandahållandet ingår frukost ska denna brytas ut och beskattas separat. Sedan den 1 januari 2012 har detta ingen praktisk betydelse då även tillhandahållandet av frukost ska beskattas med 12 procent moms, det är dock ett typexempel på när delningsprincipen tillämpas.

Konferenstjänster är exempel på tillhandahållanden där huvudsaklighetsprincipen under vissa förutsättningar ska tillämpas. Tillhandahållande av lokal tillsammans med kringtjänster, så som teknisk utrustning, förtäring, anteckningsblock etc. anses vara ett enda sammansatt tillhandahållande som beskattas med 25 procent moms. Den momsfria lokaluthyrningen anses underordnad det huvudsakliga tillhandahållandet som anses vara en sammansatt konferenstjänst. Om det däremot ingår middag på kvällen och bussresa ska dessa tillhandahållanden brytas ut och beskattas separat med 12 % respektive 6 % moms. För fler exempel se Skatteverkets ställningstagande om skattesats för restaurang- och cateringtjänster i samband med konferenser m.m., 2012-03-29, dnr 131 193650-12/111.

Som konstaterat är praxis svårtolkad gällande sammansatta tillhandahållanden och man bör titta på varje enskilt tillhandahållande för att avgöra om delningsprincipen eller huvudsaklighetsprincipen ska tillämpas.

Andreas Fahlstedt