Lagrådsremiss om vissa förfarandefrågor på punktskatteområdet

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet om förslag till vissa anpassningar till EU:s punktskattedirektiv. I remissen föreslås även att uppgifter och handlingar i EMCS ska få föras in i Skatteverkets beskattningsdatabas med direktåtkomst för Tullverket. Dessutom utökas Tullverkets möjligheter till transportkontroll till att även omfatta punktskattepliktiga varor som förvaras i lokal i samband med på-, av-, och omlastning i samband med pågående flyttning.

Lagrådsremissen innehåller fem förslag på punktskatteområdet. Tre av dessa utgör anpassningar till EU:s punktskattedirektiv (2008/118/EG). Anpassningarna undanröjer samtidigt vissa otydligheter i den svenska lagstiftningen.

Det första förslaget rör beskattning vid import. Bestämmelserna om när beskattning av en vara som importeras skjuts upp från importtillfället till en senare tidpunkt görs tydligare.

Det andra förslaget rör Skatteverkets beskattningsdatabas. Bestämmelser om att uppgifter och handlingar som ingår i det EU-gemensamma Excise Movement Control System (EMCS) får behandlas i databasen införs. Vidare ges Tullverket direktåtkomst till dessa.

Förslag nummer tre handlar om transportsäkerhet vid flyttningar av etanol. Reglerna ändras så att säkerhetsbeloppet vid flyttningar av etanol i bulk med fartyg och via rörledning sänks från 100 procent till 10 procent av den skatt som belöper på varorna. Detta belopp ska användas vid beräkningen av den skatt som i medeltal belöper på de varor som flyttas under ett dygn.

Förslag nummer fyra handlar om flyttning av varor från små vinproducenter. Reglerna ändras så att det blir tydligt att en vara som skickas från en vinproducent i ett annat EU-land omfattas av uppskovsförfarandet när den befinner sig i Sverige även i de fall avsändarlandet infört undantag från de krav som annars gäller för att en vara ska få flyttas under uppskov.

Det femte och sista förslaget handlar om transportkontroll. Tullverket ges möjlighet att genomföra transportkontroller när punktskattepliktiga varor förvaras i en lokal i samband med på-, av- och omlastning under en pågående flyttning.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Kommentar

Förslaget om ändrade bestämmelser vid import av punktskattepliktiga varor som efter importen hänförs till ett uppskovsförfarande är avsedda att undanröja de otydligheter i nuvarande lagstiftning som bl.a. gett upphov till att punktskatt i vissa fall ska betalas vid importen trots att detta strider mot syftet med punktskattedirektivet. Förslaget är därför välkommet och kommer förhoppningsvis att undanröja onödiga problem vid import av punktskattepliktiga varor.

Även förslaget om ändrad transportsäkerhet för flyttning av etanol i bulk är positivt eftersom det innebär att säkerheten för etanol blir jämförbar med den säkerhet som krävs för transport av drivmedel som bensin.

Anders Edlund

Läs mer på regeringens hemsida.