Översyn av tjänstepensionsreglerna och beskattningen av livförsäkringsbolag

En särskild utredare ska tillsättas med uppdrag att utreda om reglerna om tryggande av utfästelse om pension till arbetstagare kan göras mer konkurrensneutrala ur ett civil- och skatterättsligt perspektiv. Utredningen ska även att klargöra avgränsningen mellan inkomstbeskattad och avkastningsbeskattad verksamhet i livförsäkringsbolag.

Skattelagstiftningen och tryggandelagen innehåller regler som inte alltid är neutrala i förhållande till olika tryggandeformer. Exempelvis föreligger en annan skattebelastning för företag som säkrar pensioner genom avsättning i balansräkning jämfört med exempelvis livförsäkringsföretagen. Vidare saknas avdragsrätt för tryggande av framtida pensionsutgifter om en arbetsgivare på grund av exempelvis kraftiga börsnedgångar behöver öka avsättningarna i en pensionsstiftelse. Den tillsatta utredaren ska därför föreslå hur reglerna kan göras mer neutrala.

Vidare ska utredaren se över i vilka avseenden regelsystemet för tjänstepensioner är ofullständigt, oklart och onödigt betungande.

Utredaren har slutligen till uppgift att klargöra gränsdragningen mellan verksamhet hos livförsäkringsföretag som beskattas med inkomstskatt respektive avkastningsskatt. Inkomstskatt utgår på verksamhet som avser företags egen rörelse medan avkastningsskatt utgår på ett schablonmässigt beräknat skatteunderlag på verksamhet som hänför sig till förvaltning av kapital för försäkringstagarnas räkning.

Utredningen ska redovisas senaste den 1 februari 2014.

Kommentar

Dagens reglering av tjänstepensioner är i vissa avseenden både otydlig och otillfredsställande. En översyn av reglerna är både välbehövlig och välkommen och utmynnar förhoppningsvis i en lagändring som rättar till många av de ogynnsamma situationer som idag uppkommer för företagen.

Fredrik Nilsson och Peter Westin

Läs mer på regeringens hemsida.