Nya regler för ägande av fåmansföretag via kapitalförsäkring

Skatteverket har länge ifrågasatt strukturer där fåmansföretag ägts via utländska kapitalförsäkringar och frågan har varit uppe för prövning i flera processer. Regeringen föreslår nu särskilda regler som innebär att man ser igenom ägandet och beskattar ägaren till kapitalförsäkringen som om han eller hon ägt aktierna i fåmansföretaget direkt.

Förslaget framfördes i samband med att regeringen presenterade sitt förslag till skatteregler för vissa delägare i riskkapitalfonder.

Enligt inkomstskattelagen är utbetalningar från en kapitalförsäkring inte skattepliktiga för mottagaren. Inte heller vinsten vid försäljning av en kapitalförsäkring är skattepliktig. Skatteverket har ifrågasatt strukturer där aktier i fåmansföretag har placerats i en kapitalförsäkring och ansett att det varit fråga om skatteflykt. I ett fall från 2010 där Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att skatteflyktslagen var tillämplig fäste domstolen stor vikt vid hur försäkringsavtalet var utformat.  

Syftet med de föreslagna reglerna är att den som är verksam i ett fåmansföretag som kontrolleras via en kapitalförsäkring eller på annat sätt ska beskattas för utdelningar och kapitalvinster från fåmansföretaget, som om aktierna hade ägts direkt. Det skulle innebära att inkomsterna blir föremål för de s.k. 3:12-reglerna som innebär att utdelningar och kapitalvinster till viss del kan beskattas som inkomst av tjänst.

För den som kontrollerar kvalificerade andelar i ett fåmansföretag via en kapitalförsäkring och säljer kapitalförsäkringen föreslås vinsten vara skattepliktig som inkomst av tjänst. Något takbelopp för tjänstebeskattningen föreslås inte och inte heller någon avdragsrätt för motsvarande förlust.

Samma principer föreslås gälla i vissa fall när andelar i handelsbolag kontrolleras via en kapitalförsäkring.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Kommentar

Reglerna har klar karaktär av stopplagstiftning, bl.a. då förslaget kan förväntas leda till dubbelbeskattning eftersom den som äger en kapitalförsäkring dessutom är skyldig att erlägga avkastningsskatt. Regeringen kommenterar frågan i sin promemoria men väljer att inte föreslå någon lättnad i detta avseende. För den som kontrollerar aktier i ett fåmansföretag på detta sätt finns all anledning att se över ägarstrukturen.

Mika Persson

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57