Moms på restaurang- och cateringtjänster i samband med konferenser (uppdaterad 2018)

Den 1 januari 2012 sänktes skattesatsen på restaurang- och cateringtjänster till 12 procent. Skatteverket har publicerat ett detaljerat ställningstagande där det bl.a. av 13 olika exempel framgår hur Skatteverket anser att sådana tjänster ska beskattas när de tillhandahålls i samband med konferenser m.m.

Om en transaktion består av flera olika delar måste det avgöras om de olika delarna, tillsammans, ska ses som ett enda sammansatt tillhandahållande, eller om de olika delarna är fristående i förhållande till varandra. En förutsättning för att en tjänst ska kunna ses som ett sammansatt tillhandahållande är att det är fråga om samma säljare och köpare. Det är normalt inte avgörande om det tas ut ett enhetspris, eller om varje del prissätts separat. Det är normalt inte heller avgörande om de olika tjänsterna beställs tillsammans, eller om de beställs vid olika tidpunkter. Det som är avgörande är vad som faktiskt tillhandahålls.

Restaurang- och cateringtjänster

Kännetecknande för en restaurang- och cateringtjänst är att mat och/eller dryck tillhandahålls tillsammans med tillräckligt med stödtjänster för att det ska vara möjligt att konsumera maten och/eller drycken direkt. Tjänsterna ska vara det övervägande inslaget. Enbart tillagning av mat är inte ett tillräckligt tjänstemoment för att det ska ses som en restaurang- och cateringtjänst. Enligt Skatteverkets uppfattning ska även alla de tjänster som har direkt anknytning till tillhandahållandet av mat och/eller dryck ses som restaurang- och cateringtjänster, t.ex. tillgång till lokal, toaletter, möbler och porslin, dukning, servering, avdukning, diskning och städning. Tjänster som t.ex. garderob mot särskild avgift, underhållning och möjlighet till dans omfattas inte. En restaurang- och cateringtjänst ska beskattas med 12 procent. Observera att för den del av restaurangtjänsten som avser alkohol ska moms alltid tas ut med 25 procent.

Konferensarrangemang

Ett konferensarrangemang är en sammansatt tjänst som omfattar tillgång till lokaler (t.ex. hörsalar, möteslokaler eller sammanträdesrum) och stödtjänster som gör det möjligt att genomföra en konferens. Enbart lokaluthyrning kan därför aldrig ses som ett konferensarrangemang, inte ens om lokalerna är särskilt utformade för konferensändamål. Utöver lokaler omfattar ett konferensarrangemang normalt personal, teknisk utrustning såsom audio- och videoutrustning och olika slags förtäring såsom förfriskningar, kaffe och måltider. Ett tillhandahållande av ett konferensarrangemang utgör en enda tjänst som ska beskattas med 25 procent. Som regel anses lunch ingå i arrangemanget, om den tillhandahålls av det företag som tillhandahåller konferensarrangemanget. Detsamma gäller kaffe, smörgåsar, mineralvatten och liknande. I dessa fall rör det sig om måltider som tillhandahålls under den del av dygnet då själva konferensaktiviteterna normalt äger rum. Andra måltider, såsom frukost, kvällsmåltider och banketter ska i normalfallet inte anses ingå i konferensarrangemanget utan ska behandlas som fristående tillhandahållanden.

Skatteverkets exempel

Av Skatteverkets exempel framgår bl.a. att middag, logi, musikunderhållning och vakter ska separeras från ett konferensarrangemang och beskattas separat. Tillgång till spaanläggning, bastu bubbelpool, gym, frukost, liftkort, skidhyra, vinprovning samt busstransport till och från skidbacke är ytterligare exempel på tillhandahållanden som inte ingår i ett konferensarrangemang. I ett festarrangemang bestående av festlokal, middag, servering, garderob, vakter, ljudanläggning, underhållning samt busstransport till och från arrangemanget ska festlokalen, middagen, och serveringen ses som ett tillhandahållande av en restaurangtjänst, och beskattas med 12 procent moms (25 procent om tillhandahållandet avser alkohol). Övriga tillhandahållanden ska beskattas separat.

Kommentar

Skatteverkets ställningstagande är framtaget för att underlätta bedömningen av vad som ska ses som ett sammansatt konferensarrangemang, som en restaurang- och cateringtjänst och vad som ska redovisas i separata delar.  Fortfarande finns dock gränsdragningsproblem och även nya frågor som uppkommit i och med detta ställningstagande. Som framgår av ställningstagandet ingår frukost normalt inte i ett konferensarrangemang. I ett halvdagsarrangemang som börjar på morgonen ingår dock frukosten som en del i arrangemanget. Middag ingår normalt inte då arrangemanget ses som avslutat innan middagen. Om ett halvdagsseminarium avslutas med lunch ingår dock lunchen i arrangemanget, trots att arrangemanget inte fortsätter efter lunch.  Det faktum att måltider som tillhandahålls av ett separat bolag ska betraktas som ett tillhandahållande av en restaurangtjänst (moms 12 procent), kan komma att innebära en förändring av företagens hantering/strukturering av verksamheten vad gäller deras tillhandahållanden av måltider gentemot konferensarrangörer och konferensdeltagare.

Jenny Ekendahl

 

Uppdatering juli 2018

Skatteverkets ställningstagande som redogörs för ovan har upphört att gälla och har 2016 ersatts av ett nytt ställningstagande, Konferensarrangemang, mervärdesskatt. Ställningstagandet från 2016 kombinerar Skatteverkets två tidigare ställningstaganden Tillhandahållande av konferensarrangemang från 2007 och ovan behandlade Skattesats för restaurang- och cateringtjänster i samband med konferenser m.m. från 2012.

Skatteverket anger i ställningstagandet från 2016 att detta inte innebär någon ändring i sak. Skattesats för restaurang- och cateringtjänster i samband med konferenser ska därmed bedömas på samma sätt.

Flera av de avslutande exempel som fanns i det tidigare ställningstagandet behandlade dock tillhandahållanden som inte avsåg konferensarrangemang eller lokaler för konferens. Dessa exempel har tagits bort och övriga exempel har arbetats om för att illustrera vad som gäller i några vanligt förekommande situationer.

Alexander Löfgren

Kontakt
Alexander Löfgren
076-137 74 11