HFD underkänner vissa direktavdrag vid ombyggnad

Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till ett bolags yrkade direktavdrag för utgifter hänförliga till ombyggnationer av Citypalatset vid Norrmalmstorg. Frågan i målet var hur vissa investeringar skulle klassificeras samt om det utvidgade reparationsavdraget var tillämpligt. Med ändring av kammarrättens dom underkände HFD vissa direktavdrag.

Målet gällde avdrag för utgifter för renoveringsarbeten på det sk. Citypalatset vid Norrmalmstorg i Stockholm. Byggnaden på fastigheten uppfördes i början av 1930-talet. Före renoveringen hade inga större reparationsarbeten utförts och underhållet var kraftigt eftersatt.

I de tre butiksplanen har ett flertal mindre butiker bytts om till större sådana. I de sju kontorsplanen har samtliga mellanväggar, golv, undertak, installationer och inredningar rivits och nya kontor har byggts upp. Yttertaket har förstärkts och reparerats. Fläktrummen på taket har rivits och ersatts av ett nytt. Två nya hissar samt nya system för el, data, värme, kyla och ventilation har installerats. Hela byggnaden har försetts med sprinkler. Trapphusen och entréerna har renoverats och marmorfasaden har lagats och rengjorts.

Tidigare var en del av fastigheten inrättad för hotell.  

Skatteverket beslutade att kostnader för bl.a. rivning, ändrad planlösning, ytskiktsrenovering, igensättning och öppningar i bjälklagen samt installation av kyl- och värmestammar i fasaden skulle aktiveras som byggnad. Vidare beslutade Skatteverket att kostnader för undertak, ventilation, elinstallation, personhissar, nya fönsterbänksinklädnader för fan-coils samt hisschakt av stål skulle aktiveras som byggnad. Bolaget hade klassificerat dessa kostnader som byggnadsinventarier.

HFD anförde inledningsvis att en förutsättning för rätt till omedelbart avdrag enligt bestämmelserna om det utvidgade reparationsbegreppet är att utgifterna avser sådana ändringsarbeten som kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet. Ytterligare en förutsättning är att åtgärderna inte innebär en väsentlig förändring av byggnaden. Vidare ska det vara fråga om mindre ändringsarbeten som med viss regelbundenhet kan förväntas uppkomma i den skattskyldiges verksamhet.

Enligt HFD:s bedömning betingades arbetena i första hand av att byggnaden hade ett omfattande renoveringsbehov och motiverades endast i mindre utsträckning av befintliga eller nya hyresgästers krav avseende utformningen av lokalerna. Arbetena kunde därmed inte anses utgöra sådana normala ändringsarbeten som avses enligt det utvidgade reparationsbegreppet.

Kommentar

HFD ansåg att den aktuella byggnaden varit föremål för en väsentlig förändring. Det man kan konstatera av domen är att avdrag enligt det utvidgade reparationsbegreppet inte medges i det fall det är fråga om en väsentlig förändring av byggnaden. Däremot framgår det inte om det var omfattningen av renoveringsarbetena som var anledningen till att en väsentlig förändring skett eller om även byggnadens förändrade användningssätt påverkade bedömningen.

Även efter HFD:s avgörande kommer sannolikt gränsdragningsfrågor att uppkomma när det gäller att bedöma vilka kostnader som är direkt avdragsgilla.

Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 6821–6823-10)