HFD fastställer förhandsbesked om fastighet som lagertillgång

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked där fastigheter, som förvärvats av en person som varit företagsledare i ett byggbolag, ansågs vara lagertillgångar hos denne.

Vi har tidigare skrivit om Skatterättsnämndens förhandsbesked (se vår artikel Fastigheter är lagertillgångar för företagsledare i byggbolagrtikel) där nämnden ansett att fastigheter utgör lagertillgångar för ägaren, som också varit företagsledare i ett företag som bedrev byggnadsrörelse.

Sökanden ägde aktier i ett moderbolag vars dotterbolag bedrev byggnadsrörelse. Under den tid sökanden var företagsledare i dotterbolaget förvärvade han ett antal fastigheter. Han hade för avsikt att ställa i ordning fastigheterna för att senare avyttra dem. Han frågade vilken karaktär fastigheterna skulle få i hans ägo.

Skatterättsnämnden ansåg att de förvärvade fastigheterna utgör lagertillgångar för sökanden då han vid tidpunkten fick anses bedriva byggnadsrörelse samt att fastigheterna, om de hade förvärvats av företaget, hade ansetts som lagertillgångar.

Sökanden överklagade Skatterättsnämndens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen som dock gör samma bedömning som Skatterättsnämnden, dvs. att fastigheterna utgör lagertillgångar hos sökanden.

Domen meddelades den 20 januari 2012 (mål nr 6555-11).

Kommentar

Utgången i domen är inte helt oväntad med hänsyn till förhållandena i målet.