Nya skatteregler för delägare i riskkapitalfonder

I en promemoria från Finansdepartement förelås idag särskilda skatteregler för delägare och investerare i s.k. kapitalföretag som har rätt till särskild vinstandel (s.k. carried interest) från riskkapitalfonder. Beskattning av utdelning och kapitalvinst ska ske dels i inkomstslaget tjänst, dels i inkomstslaget kapital och reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Under senare tid har Skatteverket i ett antal processer gjort gällande att carried interest ska beskattas som inkomst av tjänst och inte som inkomst av kapital, vilket har fått till följd att ett flertal anställda i rådgivningsbolag till riskkapitalfonder har upptaxerats med höga belopp, samt att rådgivningsbolagen krävts på arbetsgivaravgifter på de upptaxerade beloppen. I några fall har Skatterättsnämnden haft en annan ståndpunkt än Skatteverket, och ansett att inkomsten inte är hänförlig till arbetsprestationer och därför inte ska beskattas som tjänsteinkomst. Andra fall är för närvarande föremål för prövning i förvaltningsrätten.

Till följd av denna osäkerhet kring beskattningen av carried interest har Finansdepartementet nu valt att lägga fram ett förslag till regler som specifikt anger hur beskattning av sådan inkomst ska ske.

Förslaget innebär att utdelning och kapitalvinst på andelar i ett kapitalföretag ska beskattas dels i inkomstslaget tjänst, dels i inkomstslaget kapital.

  • Kapitalföretag definieras i promemorian som ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som har rätt till en särskild vinstandel när en riskkapitalfond avyttrar en andel i ett portföljföretag.
  • Med riskkapitalfond avses ett företag eller ett enkelt bolag som förvärvar, förvaltar och avyttrar andelar i onoterade portföljföretag där innehavet någon gång har uppgått till minst femtio procent av kapitalet eller rösterna.
  • Reglerna omfattar fysiska personer som äger andelar i kapitalföretag eller kontrollerar sådana andelar genom en kapitalförsäkring, trust eller liknande.
  • Beskattning kommer att ske som inkomst av tjänst upp till ett visst takbelopp och därutöver som inkomst av kapital till en skattesats om 30 procent.
  • En skattskyldig ska under ett beskattningsår (tillsammans med närstående) maximalt ta upp utdelning som inkomst av tjänst motsvarande 90 inkomstbasbelopp (f.n. 4 914 000 kr).
  • En skattskyldig ska under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren (tillsammans med närstående) maximalt ta upp kapitalvinst som inkomst av tjänst motsvarande 100 inkomstbasbelopp (f.n. 5 460 000 kr).

Reglerna föreslås ha företräde framför gällande skatteregler för delägare i fåmansföretag.

Sådan utdelning och kapitalvinst som beskattas i inkomstslaget tjänst enligt de föreslagna reglerna ska inte utgöra underlag för arbetsgivaravgifter.

Remissinstanserna ska lämna synpunkter på lagförslaget senast den 30 april.

Kommentar

Förslaget är i stora drag i linje med vad som har förväntats på detta område. Det kan för övrigt noteras att förslaget delvis är pådrivet av en hemställan av Svenska Riskkapitalföreningen om lagreglering på området. Det är för tidigt att uttala sig om eventuella konsekvenser, vi kommer dock att uppdatera Skattenätet löpande om utvecklingen framåt.

Magnus Pantzar