Undvik höga arbetsgivaravgifter vid anlitande av indisk arbetskraft i Sverige

Sveriges förhandlingar med Indien om ingående av s.k. socialförsäkringskonvention har i dagarna avslutats. Efter att konventionen godkänts av riksdagen kan företag som anlitar personal från Indien under vissa förutsättningar undvika att betala fulla svenska arbetsgivaravgifter. Avgifter för utsänd personal från Sverige till Indien berörs också.

Avtalet mellan Sverige och Indien om socialförsäkringstillhörighet och rätten till förmåner har till syfte att samordna de allmänna ålders- efterlevande- och förtidspensionerna (sjuk- och aktivitetsersättning) vilket innebär att endast reducerade svenska arbetsgivaravgifter ska erläggas för berörd personalkategori. Innebörden blir exempelvis att en person som sänds ut från Indien till Sverige kommer att kunna fortsätta att tillhöra sitt hemlands socialförsäkring med avsikt på allmänna pensionsförmåner och bryter således inte intjänandet. Motsvarande gäller för en svensk som sänds till Indien för arbete där; denne fortsätter att tjäna in allmän pension i Sverige. Detta gäller under förutsättning att de krav som ställs upp i avtalet mellan Sverige och Indien uppfylls.  

Det ökade affärsutbytet mellan Sverige och länder i Asien gör att konventioner med länder i Asien blivit alltmer intressanta då många länder är i fas att utveckla mer betydande och ofta kostsamma välfärdssystem som ska finanserias av uttag av arbetsgivar- och egenavgifter. Övriga pågående och initierade konventionsförhandlingar mellan Sverige och andra länder i Asien så som Japan, Sydkorea och Kina kommer således på sikt underlätta för svenska företag att verka i dessa länder, genom att anställda under vissa förutsättningar  kan “exportera” t.ex. sina intjänade pensionsrättigheter och eventuellt andra socialförsäkringsförmåner.

Margita Beijer