Alla interna lån omfattas av föreslagna ränteavdragsbegränsningar

Regeringen har idag presenterat ett förslag till skärpta ränteavdragsbegränsningar som föreslås träda i kraft den 1 januari 2013. Enligt förslaget utvidgas nuvarande begränsningar till att enligt huvudregeln omfatta alla lån mellan företag i intressegemenskap.

Dessutom förändras tioprocentsregeln på så sätt att avdrag kan vägras om skuldförhållandet till övervägande del har uppkommit för få en väsentlig skatteförmån. Förändringar görs även av den s.k. ventilen. Sammantaget får förändringarna bl.a. effekten att räntebetalningar till företag i skatteparadis normalt sett inte får dras av, oavsett vilka skäl som ligger bakom skuldförhållandet.

De föreslagna förändringarna innebär en betydande utvidgning av nu gällande begränsningsregler. Frågor angående affärsmässiga skäl och om ett skuldförhållande till övervägande del har uppkommit för att få en väsentlig skatteförmån kan förväntas leda till tolkningssvårigheter. 

Förslaget är än så länge endast en promemoria och remissinstanserna har till den 24 april 2012 på sig att lämna synpunkter. Vi kommer att fortsätta bevaka hur lagstiftningsarbetet fortskrider. Det finns dock all anledning för företag med intern upplåning att se över sin finansiering i ljuset av förslaget.

Erik Hultman och Martin Segerström

Länkar
Finansdepartementets promemoria med förslaget

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68

 

Kontakt
Martin Segerström
08-520 587 98