Försäljning av dressyrhäst var momsfri verksamhetsöverlåtelse

Förvaltningsrätten har ansett att en överlåtelse av en framstående dressyrhäst utgjorde överlåtelse av verksamhet och därmed var undantagen från momsplikt.

Ett bolag bedrev tävlingsverksamhet och avelsverksamhet med ett antal hästar. Bolaget sålde under 2008 en framgångsrik dressyrhäst till ett nybildat dotterbolag för 100 000 kr. Moms debiterades inte på köpeskillingen då bolaget ansåg att undantaget för överlåtelse av verksamhet var tillämpligt. Några dagar därefter såldes aktierna i dotterbolaget för 5 500 000 kr. Eftersom överlåtelse av aktier är undantaget från momsplikt debiterades ingen moms på köpeskillingen.

Skatteverket ansåg inte att bolagets överlåtelse av hästen till dotterbolaget kunde jämställas med en verksamhetsöverlåtelse utan ansåg att överlåtelsen utgjorde försäljning av vara. Skatteverket ansåg vidare att beskattningsunderlaget för moms skulle fastställas till marknadsvärdet enligt reglerna om omvärdering av beskattningsunderlag vid underpristransaktioner. Skatteverket påförde därför bolaget moms om 1 100 000 kr samt skattetillägg om 220 000 kr. Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten och yrkade att bolagets försäljning av hästen till dotterbolaget skulle omfattas av undantaget för överlåtelse av verksamhet.

Förvaltningsrätten konstaterade inledningsvis att en förutsättning för att undantaget för verksamhetsöverlåtelse ska kunna tillämpas är att köparen skulle ha haft avdragsrätt för momsen, för det fall moms skulle ha debiterats, och att det därvid är tillräckligt att förvärvaren blir skattskyldig genom förvärvet av verksamheten. Dotterbolagets förvärv av hästen har medfört att dotterbolaget blivit skattskyldigt till moms och den omständigheten att dotterbolaget inte registrerats till moms innebär inte, enligt förvaltningsrätten, att dotterbolaget inte bedrivit momspliktig verksamhet. Med hänsyn till vad som framkommit om hästens prestationer såsom tävlingshäst ansåg förvaltningsrätten vidare att fråga varit om överlåtelse av en självständig del av bolaget. Förvaltningsrätten uttalade även att det inte kunde uteslutas att hästen kan komma att användas i avelsverksamhet och att dotterbolaget har haft för avsikt att driva den del av bolaget som överförts vidare. Förvaltningsrätten beaktade även att köparen av dotterbolaget tävlat med hästen under 2009 och att hästen då skadats. Förvaltningsrätten ansåg att överlåtelsen av hästen under dessa omständigheter ska anses ha avsett en del av bolagets verksamhet i den mening som avses i undantaget för verksamhetsöverlåtelse. Förvaltningsrätten undanröjde därför den moms och det skattetillägg som påförts av Skatteverket.

Domen meddelades av Förvaltningsrätten i Malmö den 3 februari 2012 (mål nr 2169-11).

Kommentar

Den häst som förevarande dom avser var en mycket framstående dressyrhäst, vilket förvaltningsrätten har tagit fasta på i sin bedömning. Huruvida överlåtelse av en mindre framgångsrik tävlingshäst eller en häst som använts i en annan verksamhet än tävlingsverksamhet också kan anses utgöra överlåtelse av en verksamhet får anses vara ovisst. Skatteverkets beslut speglar den restriktiva inställning som Skatteverket, enligt vår erfarenhet, har till hästverksamheter. Enligt vår erfarenhet uppställer Skatteverket t.ex. höga krav för att en verksamhet ska anses som en momspliktig hästverksamhet och inte hobbyverksamhet. Momshanteringen avseende försäljning av hästar får även fortsättningsvis anses vara ett osäkert rättsområde men förvaltningsrättens dom öppnar för att fler överlåtelser av framstående hästar kan omfattas av undantaget för verksamhetsöverlåtelse.

Ytterligare en slutsats som kan dras utifrån förvaltningsrättens dom är att undantaget för verksamhetsöverlåtelse kan tillämpas även om köparen inte är registrerad till moms vid tidpunkten för förvärvet. Det är tillräckligt att köparen i och med förvärvet anses bedriva momspliktig verksamhet.

Nina Tångring

Kontakt
Nina Tångring
036-30 10 33