Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet

En särskild utredare får av Finansdepartementet i uppgift att utreda hur rättsäkerheten i vissa delar av skatteförfarandet kan stärkas ytterligare. Åtgärderna får enligt instruktionerna inte innebära att effektiviteten i Skatteverkets kontrollverksamhet eller kvaliteten i enskildas uppgiftslämnande minskar.

I samband med införande av den nya skatteförfarandelagen bedömde regeringen att det utöver de nya reglerna kring skatteförfarandet även fanns ett behov av att ytterligare utreda hur rättssäkerheten kan stärkas inom ramen för befintligt system, framförallt beträffande skattetillägg. Enligt direktiven i regeringens promemoria från den 8 mars 2012 ska utredaren bland annat:

  • analysera systemet med skattetillägg och skattebrott respektive tulltillägg och tullbrott, bl.a. med beaktande av Europakonventionen, samt ge förslag på lämpliga författningsändringar i syfte att ytterligare stärka rättssäkerheten för enskilda,
  • analysera nivåerna på skattetillägg och, om det bedöms lämpligt, föreslå ändrade nivåer,
  • avseende skattetillägg även analysera frågor som rör normalt tillgängligt kontrollmaterial och risken för skatteundandragande samt föreslå författningsändringar om så bedöms lämpligt,
  • analysera reglerna om tredjemansrevision och föreslå författningsändringar som ytterligare stärker rättssäkerheten, samt
  • analysera reglerna om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning i ärenden och mål om skatt m.m. och föreslå författningsändringar som ytterligare stärker rättssäkerheten.

Av promemorian framgår att både den administrativa sanktionen i form av skatte- respektive tulltillägg och de straffrättsliga sanktionsmöjligheterna ska finnas kvar, men att systemen ska samordnas så att det allmänna har en skyldighet att välja mellan de två sanktionssystemen, alternativt att de båda förfarandena sammanförs till ett förfarande.

Uppdraget ska redovisas senast den 9 september 2013.

Kommentar

Det svenska skatteförfarandet har kritiserats för att i vissa delar inte vara rättssäkert. Bl.a. har både Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen prövat frågan om huruvida det är förenligt med Europakonventionens förbud mot dubbelbestraffning att påföra skattetillägg i fall där den skattskyldige dömts för skattebrott. Frågan ligger för närvarande för avgörande hos EU-domstolen (se vår tidigare kommentar). Att lagstiftaren nu agerar för att klargöra rättsläget får anses vara en positiv utveckling ur rättssäkerhetssynpunkt för den skattskyldige. Vi följer utvecklingen och kommer löpande att uppdatera Skattenätet.