Återförda periodiseringsfonder kan inte kvittas mot förluster i aktiefållan

Kammarrätten nekade bolaget kvittning av kapitalförluster mot återförda periodiseringsfonder. Periodiseringsfonderna hade avsatts uteslutande med medel från kapitalvinster på delägarrätter. Domstolen hänvisade till att kapitalförluster i den s.k. aktiefållan endast är avdragsgilla mot kapitalvinster på delägarrätter.

Bolagets vinster hade de sex föregående beskattningsåren uppkommit uteslutande från kapitalvinster från finansiella investeringar, varför bolagets avsättningar till periodiseringsfonder grundats på dessa kapitalvinster. Bolaget ansåg därför att en återföring av periodiseringsfonden torde kunna kvittas mot kapitalförluster från bolagets finansiella investeringar. Skatteverket var däremot av uppfattningen att förlusterna inte var avdragsgilla då kapitalförluster på delägarrätter enligt den s.k. aktiefållan endast är avdragsgilla mot kapitalvinster på delägarrätter.

Kammarrätten anförde att återföring av periodiseringsfond inte utgör kapitalvinst på delägarrätt och att reglerna om aktiefållan därför inte möjliggör avdrag för förlusten.

Domen meddelades av Kammarrätten i Göteborg (mål nr 3777-11). Bolaget har överklagat domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

Kommentar

Mot bakgrund av att reglerna om den s.k. aktiefållan uttryckligen stadgar att kapitalförluster från avyttring av delägarrätter endast är avdragsgilla mot kapitalvinster på delägarrätter är utgången i målet inte särskilt oväntad. Fallet belyser emellertid effekten av att reglerna medger s.k. carry-forward men inte s.k. carry-back. För ett bolag som gör en avyttring år ett och en avyttring år två så är en kapitalförlust på avyttringen år ett avdragsgill mot en kapitalvinst på avyttringen år två. En kapitalförlust på avyttringen år två är däremot, som fallet påvisar, inte avdragsgill mot en eventuell kapitalvinst på avyttringen år ett oaktat att bolaget då gjorde en avsättning till periodiseringsfond i syfte att jämna ut det skattemässiga resultatet över åren.