Företagsförmedling

Skatteverket har i ett tidigare ställningstagande redogjort för sin syn på hur företagsförmedlingstjänster ska betraktas i momshänseende. Med anledning av detta ställningstagande har ett antal frågor uppkommit och verket har nu lämnat ytterligare ett ställningstagande.

Av Skatteverkets tidigare ställningstagande från den 23 augusti 2011 (dnr 131327068/111) framgår att Skatteverket anser att momsplikten inte avgörs av om ett förmedlingsuppdrag är formulerat som ett öppet avtal (vilket innebär att avtalet kan resultera antingen i en överlåtelse av inkråmet eller i en överlåtelse av aktierna i företaget). Det är alltid vad som faktiskt överlåts som avgör om förmedlingstjänsten ska undantas från moms eller inte. Om ett företagsförmedlingsuppdrag resulterar i att aktierna i företaget överlåts ska tjänsten undantas från moms. Om uppdraget däremot resulterar i en överlåtelse av inkråmet i företaget är tjänsten momspliktig. Nedan berörs ett urval av de frågor rörande momsplikt och avdragsrätt vid förmedlingsuppdrag formulerade som öppna avtal som kommenteras i Skatteverkets ställningstagande daterat den 21 februari 2012 (dnr 131 78171-12/111).

Förskott vid öppna avtal

Moms ska inte tas ut om det när förskottet betalas ut är sannolikt att uppdraget kommer att resultera i en aktieöverlåtelse. Om det senare visar sig att uppdraget ändå resulterade i en inkråmsöverlåtelse så ska moms tas ut. Rättelsen ska göras avseende den redovisningsperiod då tjänsten tillhandahölls.
 
Moms ska inte tas ut om det vid tidpunkten för förskottsbetalningen inte kan bedömas om uppdraget kommer resultera i en aktieöverlåtelse eller i en inkråmsöverlåtelse. Om det senare visar sig att uppdraget ändå resulterade i en inkråmsöverlåtelse så ska moms tas ut. Även i detta fall ska rättelse göras avseende den redovisningsperiod då tjänsten tillhandahölls.

Ej genomförd försäljning vid öppna avtal

I vissa fall avbryts ett öppet avtal utan att det blir någon försäljning av företaget. Trots detta har företagsförmedlaren rätt att behålla hela eller en del av den ersättning som redan fakturerats. I ett sådant fall ska tjänsten beskattas, om inte förmedlaren kan visa att avsikten hela tiden varit att förmedla aktierna i bolaget.   

Avdragsrätt för ingående moms vid öppna avtal

En förmedlare har avdragsrätt för ingående moms på inköp som ska användas i uppdrag som har formulerats som ett öppet avtal om förmedlaren kan göra det sannolikt att inköpet ska användas för en momspliktig förmedlingstjänst. Detta innebär att avdrag för ingående moms normalt inte kan göras om ett inköp ska användas för ett förmedlingsuppdrag som formulerats som ett öppet avtal. Om det senare visar sig att uppdraget resulterar i en momspliktig förmedlingstjänst får avdrag för ingående moms rättas avseende den redovisningsperiod som den ingående momsen ursprungligen skulle ha redovisats. Det är förmedlaren som har bevisbördan för att villkoren för avdragsrätt är uppfyllda.

Kommentar

Av Skatteverkets ställningstagande framgår bl.a. att ett uppdrag som avbryts i förtid ska beskattas. Skatteverket gör dock samtidigt en hänvisning till sitt tidigare ställningstagande från den 23 augusti 2011, där Skatteverket uttalad att ”[f]ör att en tjänst ska kunna vara en förmedlingstjänst ska ersättningen vara villkorad av att en eller flera huvudtransaktioner äger rum”. För att ett tillhandahållande ska vara momspliktigt krävs att det har skett en omsättning. När ett uppdrag avbryts i förtid har det inte tillhandahållits någon tjänst (och någon omsättning har därmed inte skett), varför vi ställer oss tveksamma till Skatteverkets bedömning i denna fråga.

Vi ifrågasätter även Skatteverkets bedömning av hur rättelse ska göras när det står klart att en tänkt aktieöverlåtelse istället resulterar i en inkråmsöverlåtelse (och vice versa). Enligt Skatteverket ska rättelse i ett sådant fall ske avseende den redovisningsperiod då tjänsten tillhandahölls. Vi anser att Skatteverkets uppfattning i denna fråga inte är helt korrekt eftersom det inte har skett någon ändring av den ursprungliga tjänsten (som hänförde sig till en förväntad aktieförsäljning), utan istället har en ny tjänst tillhandahållits (hänförlig till inkråmsöverlåtelsen).

Klara Modin och Jenny Ekendahl

Kontakt
Klara Modin
070-318 91 27