Aktier och fordringar utgjorde hel näringsverksamhet

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked ansett att överlåtelse av aktier och fordringar omfattade säljarens hela näringsverksamhet. Frågan hade betydelse för möjligheten att genomföra en skattefri underprisöverlåtelse.

X bedriver byggnadsrörelse och äger samtliga aktier i bolaget Y AB. Till följd av att Y AB tidigare ägt fastigheter utgör aktierna i Y AB lagertillgångar. X äger också en del av aktierna i Z AB och dessa aktier är kapitaltillgångar för X.

Tillgångarna i Y AB består av aktier i ett flertal dotterbolag samt fordringar på koncernbolag.

Y AB avser att sälja sina dotterbolagsaktier till Z AB till underpris. Ett alternativ är att försäljningen omfattar Y AB:s samtliga tillgångar och skulder.

Underprisöverlåtelse av dotterbolag

Försäljningen av dotterbolagsaktier till underpris från Y AB till Z AB anges avse näringsbetingade andelar (för vilka kapitalvinsten vid en avyttring är skattefri). Vidare anges att andelarna i såväl Y AB som Z AB är kvalificerade. Enligt Skatterättsnämnden kommer X därför inte att utdelningsbeskattas för försäljningen. .  

Underprisöverlåtelse av samtliga tillgångar och skulder

En förutsättning för att försäljningen i detta alternativ inte ska medföra inkomstskattekonsekvenser är att Y AB överlåter en hel verksamhetsgren eller hela sin näringsverksamhet. Detta beror på att Y AB och Z AB inte har koncernbidragsrätt. Frågan är därför om överlåtelsen av Y AB:s samtliga aktier i dotterbolagen samt dess fordringar på koncernbolag kan anses omfatta Y AB:s hela näringsverksamhet.

Skatteverket anser att uttrycket näringsverksamhet i reglerna om underprisöverlåtelse avser rörelse. Eftersom de aktuella tillgångarna inte ingår i en rörelse som Y AB bedriver kan överlåtelsen enligt verket inte anses omfatta bolagets hela näringsverksamhet.

Skatterättsnämnden konstaterar emellertid att det i praxis har fastslagits att uttrycket näringsverksamhet har samma innebörd i hela inkomstskattelagen. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. För juridiska personer räknas också andra inkomster och utgifter på grund av innehav av tillgångar och skulder, eller i form av kapitalvinster och kapitalförluster till inkomstslaget näringsverksamhet. Något krav på att verksamheten således ska utgöra en rörelse finns därför inte. Det kan inte heller anses finnas ett krav på att även näringsverksamheten i sig ska upphöra. Mot bakgrund av att Y AB överlåter samtliga sina tillgångar och skulder bör därför förutsättningarna för underprisöverlåtelse vara uppfyllda. X kommer därför inte att utdelningsbeskattas för försäljningen.  

Skatterättsnämnden ansåg också att skatteflyktslagen inte kunde tillämpas på försäljningarna.

Kommentar

Skatterättsnämnden konstaterar att en överlåtelse av ett företags samtliga aktier och fordringar kan uppfylla villkoret att hela bolagets näringsverksamhet har överlåtits. Tillgångarna behöver således inte ingå i en rörelse som bolaget bedriver för att anses omfattas av hela bolagets verksamhet. Av intresse i förevarande fall är att Högsta förvaltningsdomstolen i RÅ 2006 ref. 58 uttalade att ett aktiebolag anses bedriva näringsverksamhet från det att det bildas även om det då endast är vilande.

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 5-11/D)