Skärpta dokumentationskrav föreslås i Danmark

Den danska regeringen har presenterat ett lagförslag som bl.a. innebär förändringar avseende internprissättningsdokumentation och beräkning av inkomster från fasta driftställen.

Förslaget innebär att bolag som omfattas av de danska dokumentationskraven för internprissättning måste inhämta en särskild revisionsberättelse. I denna ska revisorn uppge att han eller hon under granskningen inte fått anledning att dra slutsatsen att internprissättningsdokumentationen inte ger en rättvisande bild av de koncerninterna transaktionerna, inte uppfyller dokumentationskraven eller inte är i överensstämmelse med armlängdsprincipen.

Danska skattemyndigheten (SKAT) föreslås kunna begära in en sådan revisionsberättelse om företag haft antingen:

  • koncerninterna transaktioner med företag i länder utanför EES som Danmark inte ingått skatteavtal med (s.k. lågskatteländer), eller
  • rörelseförluster för den gångna fyraårsperioden enligt årsredovisningen (på rörelseresultatnivå före finansnetto, extraordinära poster och skatt).

Företag kommer att få minst 90 dagar på sig att lämna revisionsberättelsen. De kostnader som uppstår vid upprättandet av revisionsberättelsen ska bäras av bolaget.

Lagförslaget innebär även en skärpning av reglerna i de fall den skattskyldige inte på ett tillfredsställande sätt upprättat den obligatoriska internprissättningsdokumentationen. Böter kommer då att utgå som ett fast grundbelopp (DKK 250 000) plus 10 procent av eventuell inkomsthöjning som gjorts av SKAT.

Förslaget innebär även ändring av de danska reglerna om beräkning av inkomster från fasta driftsställen. Avsikten med ändringen är att reglerna ska motsvara de principer som återspeglas i 2010 års version av artikel 7 i OECD:s modellavtal.

Förändringarna innebär bl..a att företag måste fastställa ett armlängdsmässigt värde på interna tjänster mellan ett fast driftställe och dess huvudkontor och i vissa fall också en armlängdsmässig ränta på interna lån mellan ett fast driftställe och dess huvudkontor. Därigenom kommer resultaträkningen för ett fast driftställe i större utsträckning än tidigare motsvara ett dotterbolags resultaträkning.

Kommentar

Om lagförslaget antas väntas de nya reglerna bli gällande fr.o.m. 2013. Företag med verksamhet i Danmark bör redan nu agera proaktivt genom att se över sin internprissättning och huruvida den överensstämmer med föreslagna regler. Vi följer utvecklingen i Danmark och kommer löpande att uppdatera Skattenätet.

Mikael Hall