Skatterättsnämnden går emot Skatteverkets ställningstagande avseende andelsbyten

Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked avseende rätten att överföra s.k. sparad utdelning i samband med andelsbyte.

De sökande var de enda delägarna i två aktiebolag, Bolag A och Bolag B. Delägarna genomförde ett andelsbyte och bytte då aktier i Bolag A mot nyemitterade aktier i Bolag B. Före bytet översteg värdet på Bolag A väsentligen värdet på Bolag B. Vid andelsbytet erhöll delägarna 1 000 nyemitterade aktier i Bolag B som betalning för 1 000 aktier i Bolag A. Samtidigt minskades aktiekapitalet i Bolag B genom att de ursprungliga 1 000 aktierna i bolaget drogs in. Det sparade utdelningsutrymme som delägarna hade för sina aktier i Bolag A deklarerades i helhet som överförda till aktierna i Bolag B.

Skatteverket skickade i samband med beskattningen ett brev till de sökande och anförde som sin uppfattning att de sökande endast hade rätt att föra över ca hälften av det sparade utdelningsutrymmet till de nyemitterade aktierna i Bolag B. Skatteverket motiverade sin inställning med att de sökande inte erhållit marknadsmässig ersättning för sina aktier i Bolag A, vilket är ett villkor för att få föra över sparad utdelning till de tillbytta aktierna. Skatteverket har i ett ställningstagande den 29 juni 2009 beskrivit sin syn på hur beräkningen ska göras för att avgöra vad som är marknadsmässigt värde i samband med andelsbyten.

Skatterättsnämnden fann dock att de sökande har rätt att föra över hela det sparade utdelningsutrymmet från aktierna i Bolag A till de nyemitterade aktierna i Bolag B, med följande motivering.

”Ersättningen för de 1 000 avyttrade aktierna i [Bolag A] bestod av motsvarande nyemitterade aktier i [Bolag B]. Dessa aktier utgör samtliga bolagets aktier efter att den i samband med nyemissionen beslutade inlösen av aktier i [Bolag B] genomfördes. Värdet av aktierna i [Bolag B] omedelbart efter inlösen uppgick till minst det värde som [Bolag A]-aktierna hade vid andelsbytet. Villkoret i 48 a kap. 2 § 2 IL att ersättningen är marknadsmässig får därmed anses uppfyllt (jfr. RÅ 1989 ref. 101 och RÅ 1990 ref. 115).”

Kommentar

Skatterättsnämndens resonemang är logiskt och medför att bestämmelserna om andelsbyte tillämpas på avsett sätt. Vi vet ännu inte om förhandsbeskedet kommer att överklagas. Om det står sig kommer det sannolikt att medföra att Skatteverkets ställningstagande ändras.

Ingrid Almén

Kontakt
Mika Andersson
044-207 534