Ingen avräkning för kinesisk business tax

Kammarrätten finner det inte visat att kinesisk business tax utgör en sådan allmän slutlig skatt på inkomst som kan bli föremål för avräkning. Enligt domstolen talar omständigheterna istället för att skatten är en omsättningsskatt.

Skatteverkets inställning var att kinesisk business tax inte kunde avräknas eftersom denna skatt enligt verket är en omsättningsskatt som inte berättigar till avräkning vare sig enligt skatteavtalet med Kina eller enligt avräkningslagen. Till stöd för sin inställning hänvisade Skatteverket till information på hemsidor (bl.a. International Bureau of Fiscal Documentation) och artiklar i Skattenytt och Svensk Skattetidning.

Bolaget som ville avräkna skatten ansåg däremot att den kinesiska skatten närmast var att betrakta som en källskatt.

Kammarrätten konstaterade först att skatten för att kunna avräknas måste vara en allmän slutlig skatt på inkomst. Vidare konstaterade kammarrätten att den skattskyldige ska lägga fram den utredning som behövs för prövning av en fråga om avräkning. Det kan nämnas att förvaltningsrätten prövade om dubbelbeskattningsavtalet var tillämpligt (med nekande svar). Denna prövning underlät kammarrätten.

Kammarrätten hänvisade därefter till utredningen i form av information på hemsidor och i tidsskriftsartiklar. Domstolen fann slutligen att det som bolaget anfört inte var tillräckligt för att visa att kinesisk business tax utgör en sådan allmän slutlig skatt på inkomst som kan bli föremål för avräkning.

Domen meddelades av Kammarrätten i Sundsvall den 6 februari 2012 (mål nr 1767-1769-11).

Kommentar

Kammarrätten synes inte ha ansett att det rådde någon klarhet om skattens egenskaper. Domen bygger synbarligen på ett resonemang om bevisbörda. Skatteverkets uppfattning fick enligt domstolen stöd av den utredning som fanns.

En outredd fråga är i vad mån dubbelbeskattningsavtalet med Kina kan ha någon betydelse. Avtalet gäller kinesiska ”inkomstskatter” eller skatter av samma eller i huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet införts vid sidan av eller i stället för sådana skatter.

Martin Segerström

Kontakt
Martin Segerström
08-520 587 98