Momsregistrering medgavs för arbete hos bonde

Förvaltningsrätten har ansett att en person som arbetat hos en bonde kunde momsregistreras för tillhandahållande av tjänster.

En person från Polen ansökte i juni 2011 om att bli momsregistrerad för tillhandahållande av tjänster till en svensk bonde. Personen skulle under perioden juni-november 2011 sätta upp och reparera kreatursstängsel, utföra skördearbete och ansvara för betesdjuren när bonden var på studieresa. Personen hade egna handverktyg men lånade i övrigt bondens traktorer och redskap för utförande av arbetet.

Skatteverket ansåg att personen i huvudsak endast tillhandahöll sin egen arbetsinsats, vilket är kännetecknande för inkomst av tjänst (anställning). Skatteverket ansåg därför att personen inte kunde anses bedriva näringsverksamhet och avslog därför hans ansökan om momsregistrering. Skatteverkets beslut överklagades till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten konstaterade inledningsvis att det av Skattebetalningslagen framgår att Skatteverket ska momsregistrera den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen. För att betraktas som skattskyldig enligt mervärdesskattelagen krävs att verksamheten är yrkesmässig, vilket enligt inkomstskattelagen innebär att verksamheten ska bedrivas yrkesmässigt och självständigt.

Av inkomstskattelagen framgår vidare att det vid bedömningen av om en uppdragstagares verksamhet bedrivs självständigt särskilt ska beaktas vad som avtalats med uppdragsgivaren, i vilken omfattning uppdragstagaren är beroende av uppdragsgivaren och i vilken omfattning uppdragstagaren är inordnad i dennes verksamhet. Inkomstskattelagens definition av självständighetsbegreppet infördes genom förarbetet ”F-skatt åt fler” (prop. 2008/09:62). I förarbetet uttalas bl.a. att fokus ska ligga på relationen mellan parterna och deras gemensamma avsikt, vilket minskar betydelsen av antalet uppdragstagare.

Förvaltningsrätten ansåg att uttalandena i propositionen, trots att de avser F-skatt, även kan tjäna till viss ledning för huruvida en person ska registreras till moms. Mot bakgrund av dessa uttalanden ansåg förvaltningsrätten att det inte ska tillmätas så stor betydelse att personen endast har en uppdragsgivare, det är vad parterna har avtalats som ska tillmätas betydelse. Uppgifternas natur var vidare enligt domstolen sådana att personen själv har kunnat bestämma över när uppgifterna ska utföras. Vid en samlad bedömning ansåg förvaltningsrätten därför att personen har förmått göra sannolikt att han bedriver sådan näringsverksamhet i Sverige att hans ansökan om momsregistrering ska medges.

Domen meddelades av Förvaltningsrätten i Malmö den 18 januari 2012 (mål nr 9434-11).

Kommentar

Vid bedömningen av om en person ska anses vara anställd eller bedriva näringsverksamhet har det tidigare fästs betydelse vid antalet uppdragsgivare, uppdragens längd, personens ekonomiska risktagare och huruvida uppdraget bedrivits under uppdragsgivarens ledning (se t.ex. RÅ 2001 ref. 25). Förvaltningsrättens bedömning visar dock att en person kan anses bedriva näringsverksamhet och registreras till moms även om personen har endast en uppdragsgivare och inte gör några större ekonomiska risktaganden. Förvaltningsrättens dom kan därmed medföra att fler personer anses bedriva näringsverksamhet och kan medges registrering till moms.

Nina Tångring

Kontakt
Nina Tångring
036-30 10 33