Kupongskatt för utländska investeringsfonder strider mot den fria rörligheten för kapital

Kammarrätten i Sundsvall ansåg nyligen att skillnaden i behandling av svenska och utländska investeringsfonder är en särbehandling som inte är motiverad av tvingande hänsyn till allmänintresset. Behandlingen ansågs därför strida mot EU-rätten.

I ett fall som nyligen avgjorts ändrade kammarrätten förvaltningsrättens dom och fann att de svenska reglerna om kupongskatt för utländska investeringsfonder strider mot den fria rörligheten för kapital. 

Frågan i målet var om en utländsk fond hade rätt till återbetalning av svensk kupongskatt som innehållits på aktieutdelningar från svenska aktiebolag. Kammarrätten gjorde en jämförelse av reglerna för svenska och utländska investeringsfonder. En svensk investeringsfond ska inte ta upp kapitalvinster och får inte dra av kapitalförluster. De svenska reglerna har nu ändrats, men vid tidpunkten för bedömningen skulle en svensk investeringsfond ta upp 1,5 procent av värdet på delägarrätter vid beskattningsårets ingång efter avdrag för lämnad utdelning. Den utländska investeringsfonden påfördes istället kupongskatt med 30 procent på utdelning från Sverige, och hade inte rätt till avdrag för lämnad utdelning, oavsett om fonden delat ut avkastning eller inte.

Vidare ansåg kammarrätten att svenska och utländska investeringsfonder befinner sig i en jämförbar situation. Domstolen ansåg därför att bestämmelserna medför att Sverige behandlar investeringsfonder hemmahörande i en annan medlemsstat på ett sätt som kan avhålla dessa från att investera i Sverige och att behandlingen därmed strider mot den fria rörligheten av kapital.

Kammarrätten ansåg dessutom att skillnaden i behandling inte är motiverad utifrån ändamålet med att upprätthålla det svenska skattesystemets inre sammanhang. Den utländska fonden har därför rätt till återbetalning av kupongskatt.

Domen meddelades av Kammarrätten i Sundsvall den 12 februari i mål nr 27-10.

Kommentar

Domen är i linje med Ernst & Youngs uppfattning om gällande rätt. Det kan noteras att Kammarrätten i Sundsvall är den enda kammarrätt i Sverige som hanterar kupongskatt. Förvaltningsrätten, och Skatteverket, bör således enligt instansordningen följa kammarrättens dom. Sannolikt kommer Skatteverket att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen. Grund för prövningstillstånd torde finnas varför en viss osäkerhet om gällande rätt kvarstår.