Beräkning av lönebaserat utrymme

Beräkningen av s.k. lönebaserat utrymme i samband med årets gränsbelopp regleras i 57 kap 16 § inkomstskattelagen. Skatteverket har lämnat ett ställningstagande angående den nya bestämmelse som fr.o.m. den 1 januari 2012 anger hur beräkningen ska ske när andelar förvärvats under året.

Det lönebaserade utrymmet är 25 procent av löneunderlaget samt 25 procent av det löneunderlag som överstiger 60 inkomstbasbelopp (vilket motsvarar 3 066 000 kr utifrån 2011 års inkomstbasbelopp).

Om en andel har förvärvats under året får man – när det gäller den andelen – bara räkna med löner som har betalats ut under den tid som andelen har ägts.

Skatteverket illustrerar med följande exempel.

Vid ingången av 2011 äger A 100 andelar av totalt 1 000 andelar i AB X. Den 1 juli 2011 köper han ytterligare 50 andelar. AB X har varje månad betalat ut kontanta löner om 1 mkr, dvs. totalt 12 mkr under hela året. Det lönebaserade utrymmet för A kan därmed beräknas enligt följande.

För de 100 andelar som A ägt hela året

Eftersom andelarna motsvarar 10 procent (100/1000) av samtliga andelar utgörs A:s lönebaserade utrymme av 10 procent av följande belopp.

  • 25 % av 12 mkr (det totala löneunderlaget) plus
  • 25 % av 8,934 mkr (den del av ovanstående underlag som överstiger 60 inkomstbasbelopp)

= 5 233 500 kr

A:s andel av det lönebaserade utrymmet för dessa andelar blir således 523 350 kr
(10 % x 5 233 500 kr).

För de 50 andelar som A ägt sedan den 1 juli

Eftersom de förvärvade andelarna motsvarar 5 procent av samtliga andelar (50/1000) utgörs A:s lönebaserade utrymme av 5 procent av följande belopp.

  • 25 % av 6 mkr (den del av löneunderlaget som avser perioden juli-december) plus
  • 25 % av 2,943 mkr (den del av ovanstående underlag som överstiger 60 inkomstbasbelopp)

= 2 233 500 kr

A:s andel av det lönebaserade utrymmet för dessa andelar blir således 111 675 kr
(5 % x 2 233 500 kr).

Det totala lönebaserade utrymmet för A blir summan av de båda beräkningarna ovan, dvs. 523 350 kr plus 111 675 kr.

Stefan Thelander

Läs mer på Skatteverkets hemsida (dnr 131 109867-12/111).