Skattefri utdelning på näringsbetingade aktier kräver ägande

Skatterättsnämnden konstaterar i ett förhandsbesked att endast den som äger aktier kan ta emot skattefri utdelning enligt reglerna om näringsbetingade andelar. Det räcker inte att mottagaren har rätt till utdelningen.

En ägare till aktier i två bolag (Y AB och D AB) avsåg att överlåta sin rätt till utdelning på aktierna i det ena bolaget till det andra bolaget. Överlåtelsen skulle innebära att D AB får rätt till utdelning från Y AB. Fråga var bl.a. om utdelning från Y AB till D AB skulle vara skattefri enligt reglerna om näringsbetingade andelar.

Med näringsbetingad andel avses, enligt 24 kap. 13 § IL, en andel i ett aktiebolag som ägs av en juridisk person under vissa förutsättningar. Enligt 24 kap. 17 IL ska utdelning på näringsbetingade andelar inte tas upp till beskattning om inte något av de särskilda undantagen är tillämpligt.

Skatterättsnämnden konstaterar inledningsvis att framgår av praxis att ägaren till de båda bolagen inte ska beskattas för utdelningen från Y AB efter att denne överlåtit rätten till utdelning till D AB.  

När det gäller om utdelningen ska beskattas hos D AB eller inte anser nämnden att 24 kap. 17 § IL bör tolkas som att det för skattefri utdelning krävs att mottagaren äger aktier, varför utdelningen ska beskattas hos D AB.

Kommentar

Av ordalydelsen i 24 kap. 13 IL framgår att en näringsbetingad andel ska ägas av företaget. Skatterättsnämnden slutsats, att utdelningen inte är skattefri efter förvärv av rätten till utdelning på motsvarande aktier, bör därför inte uppfattas som anmärkningsvärd.

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 19-11/D)

 

Kontakt
Petra Dörrheide
073-816 90 40