Löneunderlag i noterat dotterbolag

Skatterättsnämnden anser att löneunderlag i ett dotterbolag som inte är fåmansföretag ska räknas med vid beräkning av det s.k. gränsbeloppet hos ägaren till moderföretaget.

Ägaren till ett fåmansföretag har ställt frågan om de löner som betalats ut från fåmansföretagets noterade dotterbolag ska beaktas vid beräkningen av det s.k. gränsbeloppet för ägarens andelar i fåmansföretaget. Frågan är om det spelar någon roll att dotterbolaget inte är ett fåmansföretag.

Ett aktiebolag kan inte vara ett fåmansföretag om aktierna är upptagna till handel på en reglerad marknad. I det här fallet var dotterbolagets aktier först noterade på NASDAQ OMX, Small Cap och därefter på First North, som inte anses vara en sådan reglerad marknad enligt bestämmelserna i 56 kap. IL..

Enligt Skatterättsnämndens framgår det inte, vare sig av lagstiftningen eller av förarbeten, att ett dotterbolag ska vara fåmansföretag när det avser tillämpning av löneunderlagsregeln. Det således därför betydelse om dotterföretaget är noterat eller inte, varför de löner som uppkommer i dotterbolaget får beaktas vid beräkningen av ägarens gränsbelopp oavsett karaktären på dotterbolagsaktierna.

Kommentar

Oavsett om aktierna i dotterbolaget varit kvar på NASDAQ OMX, Small Cap eller inte så hade den kontanta lönesumman i dotterbolaget – i proportion till ägarandelen – fått beaktas vid beräkningen av gränsbeloppet. En förutsättning är alltid att det är fråga om ett dotterbolag enligt bestämmelserna i 1 kap 11 § aktiebolagslagen.

Stefan Thelander

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 124-11/D)