Koncernbidrag och förvärvade överskott

Resultatutjämning efter externt förvärv av dotterbolag kan tidigareläggas genom fusion.

Skatterättsnämnden anser i ett förhandsbesked från den 29 december 2011 (dnr 72/11/D) att den utökade möjlighet till resultatutjämning som blir följden av att ett koncernbidrag föregås av en kvalificerad fusion inte strider mot skatteflyktslagen.

Ett moderbolag i en koncern har gamla underskott men räknar också med att nya underskott uppkommer under 2012.

Koncernen avser att köpa bolaget Y AB från en extern säljare under 2012. Y AB förväntas generera skattepliktiga vinster under 2012. Om moderbolaget själv köper Y AB kommer moderbolaget inte att kunna kvitta sitt nya underskott mot koncernbidrag från Y AB eftersom koncernbidragsförutsättningar inte föreligger mellan bolagen (då Y AB inte varit helägt hela året). Man planerar därför istället att moderbolagets vilande dotterbolag Z AB köper Y AB som därefter fusioneras in i Z AB. Eftersom Z AB såväl före som efter fusionen kommer att ha rätt till avdrag för koncernbidrag till moderbolaget kommer fusionen att medföra att årets underskott i moderbolaget kan kvittas mot koncernbidrag från Z AB (och därmed även från Y AB).

Enligt Skatterättsnämnden kan Z AB efter fusionen med Y AB med avdragsrätt skicka koncernbidrag till moderbolaget. Skatterättsnämnden ansåg att skatteflyktslagen inte var tillämplig då den möjlighet till resultatutjämning mellan två bolag i samma koncern som kan bli större genom att bolag fusioneras än att koncernbidragsreglerna används uppmärksammades i lagstiftningsarbetet i samband med fusionsreglernas tillkomst utan att föranleda någon åtgärd. Skatterättsnämnden uttalade också att det inte framgår av koncernbidragsreglernas utformning att det omfrågade förfarandet kan anses strida mot syftet med bestämmelserna.   

Kommentar

Förhandsbeskedet visar på möjligheter att använda reglerna för kvalificerad fusion för att kunna utnyttja förvärvade överskott mot underskott inom förvärvande koncern som uppkommit under förvärvsåret.

Johan Hörberg och Fredrik Nilsson

Länk till Skatterättsnämdens förhandsbesked 2011-12-29 (dnr 72-11/D)