Skatteverket kunde inte visa att fakturor var osanna

Kammarrätten ansåg i ett mål att Skatteverket inte förmått visa att fakturor som utfärdats var osanna. Köparen fick därför dra av momsen.

I enlighet med momslagen har företag rätt till avdrag för ingående moms på de inköp som görs i eller för verksamheten. Skatteverket nekade dock ett åkeribolag avdrag för den ingående momsen på fakturor avseende chaufförer som hyrts in från ett annat företag. Skatteverket gjorde gällande att de fakturor som betalats av åkeribolaget var falska och att ersättningen återbetalades för att användas till att betala ut svarta löner åt chaufförerna. Kammarrätten ansåg dock inte att Skatteverket lyckades visa att de utfärdade fakturorna var falska.

Det företag som hyrt ut chaufförerna hade stora in- och utbetalningar, men kammarrätten bedömde att det inte kunde utläsas något samband mellan dessa och åkeribolagets fakturabetalningar.

Företaget som hyrde ut chaufförerna bedrev egentligen byggverksamhet och hade varken redovisat lön till anställda chaufförer eller redovisat någon moms. Skatteverket menade att företagets företrädare var ”notoriska penninghämtare”, bl.a. eftersom det inte fanns något skriftligt avtal mellan åkeribolaget och företaget som reglerade deras mellanhavanden. Däremot kunde utställda fakturor uppvisas.

Kammarrätten menar att Skatteverkets beslut att inte medge åkeribolagets avdrag för ingående moms till stor del berott på brister och oegentligheter hos det företag som tillhandahållit chaufförerna. Kammarrätten anmärker att det visserligen saknas ett avtal mellan parterna, men att åkeribolaget förvissat sig om att företaget som tillhandahöll chaufförerna hade F-skattsedel. Skatteverket hade, enligt kammarrättens uppfattning, inte angett tillräckliga skäl för att åkeribolaget skulle behöva kontrollera sin motpart närmare. Då kammarrätten inte ansåg det orimligt att de anlitade chaufförerna kunde ha fått lön från det anlitade företaget gjorde kammarrätten bedömningen att Skatteverket, vid en sammantagen bedömning, inte förmått visa att fakturorna var osanna. Därför medgav kammarrätten åkeribolaget avdrag för den ingående momsen.

Domen meddelades av Kammarrätten i Jönköping den 19 januari 2012 (mål nr 2236-2240-11).

Kommentar

Åkeribolaget kunde visa att det fanns fakturor avseende de inhyrda chaufförerna, samt att de förvissat sig om att det uthyrande företaget hade F-skattebevis. Kammarrätten anser att alltför höga krav inte får ställas på ett bolags kontrollplikt utan rimliga skäl. Det blir istället upp till Skatteverket att göra tillräckligt sannolikt att oegentligheter har förekommit. I förevarande fall förmådde inte Skatteverket, vid en sammantagen bedömning, visa att fakturorna var osanna, varför åkeribolaget medgavs avdrag för den ingående momsen.

Om Skatteverket hade kunnat framföra några konkreta bevis, såsom ett direkt samband mellan åkeribolagets fakturabetalningar och de kontantuttag som gjorts från det uthyrande företagets konto, hade kammarrätten eventuellt kommit till en annan slutsats. Av domen framgår dock att det inte finns någon enskild omständighet som har varit avgörande, och det går därför inte att av domen direkt utläsa vad som kan utgöra tillräckligt stark bevisning från Skatteverkets sida.

Stefan Anefur

 

Kontakt
Stefan Anefur
070-314 95 62