Nya faktureringsregler för moms

Regeringen har lämnat ett förslag till nya momsregler till Lagrådet. Syftet med de nya reglerna är att det tydligare ska framgå vad en faktura ska innehålla, när momsen ska redovisas samt vilka skyldigheter som utställaren av en faktura har. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Bakgrunden till förslaget är EU:s nya faktureringsdirektiv som syftar till att förenkla och samordna de europeiska faktureringsreglerna.

I lagrådsremissen föreslås regler som förtydligar i vilka fall de svenska faktureringsreglerna ska tillämpas vid handel över gränserna. Det föreslås även förenklingar och förtydliganden i reglerna rörande fakturans innehåll. Vidare föreslås regler för hur beskattningsunderlaget ska bestämmas när underlaget på fakturan anges i utländsk valuta.

Tidpunkten för redovisning av momsen vid EU-handel med varor föreslås styras av fakturans datum (fakturadatummetoden), vilket innebär att fakturan som huvudregel ska redovisas i den redovisningsperiod då den har utfärdats. Samtidigt föreslås en tidsfrist för utfärdande av fakturor vid EU-handel med varor och tjänster.

I lagrådsremissen föreslår även regler som ger behöriga myndigheter i det EU-land där momsen ska betalas rätt att få tillgång till fakturor som en näringsidkare har ställt ut elektroniskt. Vidare föreslås regler som förtydligar att den som utfärdar och tar emot en faktura har en skyldighet att säkerställa att fakturan är äkta, oförändrad och läsbar fr.o.m. tidpunkten för utfärdandet och under hela lagringstiden.

Jenny Ekendahl

Läs förslaget på regeringens hemsida.