Uthyrning av lärarvikarier var inte momsfri

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked där uthyrning av lärarvikarier till skolor har ansetts utgöra en momspliktig tjänst.

Ett bolag hyrde ut lärarvikarier till skolor under vissa timmar samt för en längre period. Bolaget som hyrde ut lärarvikarierna ansågs inte tillhandahålla utbildningstjänsterna under eget ansvar, utan bolaget ansågs förse skolan med personal för utbildning som skolan bedrev och ansvarade för. Skatterättsnämnden ansåg därför att uthyrningen av lärarvikarier inte omfattades av undantaget från skatteplikt utan betraktades som tjänst för uthyrning av personal.

Nämnden ansåg vidare att tillhandahållandet av lärarvikarier inte kunde anses hänförliga till sådan verksamhet som har ”nära anknytning” till undervisning eller utbildning på det sätt som EU-domstolen utvecklat i t.ex. C-434/05, Horizon College. Nämnden redogjorde dock inte närmare för sin bedömning i detta avseende.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked.

I ett särskilt yttrande uttryckte två av domstolens justitieråd sin syn på i vilka fall uthyrning av personal i form av lärare ändå skulle kunna vara skattefri i egenskap av en tjänst med nära anknytning till ”undervisning och fostran av barn och ungdomar, skolundervisning, universitetsundervisning, yrkesutbildning och fortbildning”. För att nära anknytning ska anses föreligga, krävs det, utifrån EU-domstolens uttalande i Horizon College, att både inhyrare och uthyrare av en lärarvikarie ska vara organisationer som tillhandahåller utbildningstjänster. Den som hyr in en lärarvikarie ska inte heller ha möjlighet att erbjuda en likvärdig utbildningstjänst utan att hyra in vikarien. Vidare får syftet med tjänsten inte vara att vinna ytterligare intäkter och konkurrera med företag som bedriver momspliktig verksamhet. Enligt HFD:s tolkning av EU-rätten och svensk lagstiftning är det endast företag och organisationer som bedriver eller anordnar egen utbildning, dvs. inte bara ställer personal till förfogande utan även ansvarar för utbildningens innehåll, som kan omfattas av momsfrihet för tjänster med nära anknytning till undervisning.

Kommentar

HFD:s avgörande innebär att uthyrning av lärarvikarier från bemanningsföretag som inte bedriver egen utbildningsverksamhet inte kan ske momsfritt. Istället anses tillhandahållandet utgöra en momspliktig tjänst i form av uthyrning av personal.

Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 4484-11)