Olika bedömning av samma sakfråga

EU-domstolen anser att begreppet ”tillhandahållande av personal” inte bara omfattar uthyrning av personer som är anställda av det uthyrande bolaget. Domstolen tar dessutom tydligt ställning för att medlemsländerna måste säkerställa att olika myndigheter inte gör olika bedömningar avseende samma skattefråga.

Ett tyskt bolag, ADV, hyr ut lastbilschaufförer till företag både inom och utanför Tyskland. Chaufförerna är inte anställda av ADV utan agerar som egna företagare. De fakturerar sina tjänster till ADV som sedan fakturerar tjänsterna vidare till de slutliga köparna.

I det aktuella målet tillhandahöll ADV chaufförstjänster till ett italienskt bolag. ADV debiterade inte någon mervärdesskatt på fakturorna.

Finanzamt, som är den tyska myndighet som beskattade säljaren av tjänsterna, ansåg att tjänsterna var av sådan karaktär att de skulle anses omsatta i Tyskland och att ADV därför borde ha debiterat tysk moms. Den italienske köparen begärde sedan att få tillbaks den debiterade tyska momsen hos Bundeszentralamt für Steuern, men nekades återbetalning eftersom denna myndighet inte hade samma uppfattning om rätt omsättningsland som Finanzamt.

Den första frågan till EU-domstolen var om den tjänst som ADV sålt till det italienska bolaget skulle betraktas som ”tillhandahållande av personal” trots att personalen inte är anställd i bolaget utan arbetar som underleverantörer till ADV. Domstolen kom fram till att begreppet ”tillhandahållande av personal” även omfattade den beskrivna situationen.

Den andra frågan handlade i korthet om huruvida det utifrån artikel 17.1, 17.2a, 17.3a och 18.1 i sjätte direktivet är korrekt att två olika myndigheter som avgör beskattningsfrågan i förhållande till säljare respektive köpare ska kunna tillämpa olika syn på hur beskattningsfrågan ska bedömas.

EU-domstolen svarade att det inte framgår av de angivna artiklarna att medlemsstaterna måste vidta särskilda processrättsliga åtgärder för att säkerställa att en tjänst behandlas lika av olika myndigheter. Bestämmelserna innebär emellertid att medlemsstaterna måste vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att mervärdesskatt tas ut på ett korrekt sätt och att principen om skatteneutralitet iakttas.

Avgörandet från EU-domstolen har målnr C-218/10 (ADV Allround Vermittlungs AG).

Kommentar

I rättsfallet finns två var för sig intressanta frågor. Den första, om huruvida en tjänst byter karaktär genom att säljas i flera led, är bl.a. viktig när man vidarefakturerar tjänster inom en koncern. Slutsatsen som kan dras av rättsfallet är att den utförda tjänsten inte byter karaktär vid vidareförsäljningen om det inte tillförs något ytterligare till tjänsten.

I Sverige är det samma myndighet som sköter mervärdebeskattningen av säljaren och återbetalning av ingående moms till utländska köpare, varför det kanske inte är så vanligt att olika beslut fattas i samma sakfråga. Vi kan ändå se att olika skattskyldiga kan behandlas olika genom att olika skattekontor gör olika bedömningar. Här har Skatteverket ett stort ansvar för att säkerställa att mervärdesskatten tas ut på ett korrekt sätt och att neutralitetsprincipen iakttas.

Lena Josefsson