HFD avvisar förhandsbesked om samma eller likartad verksamhet

Då HFD har undanröjt och avvisat Skatterättsnämndens förhandsbesked kvarstår frågan om det krävs ett ägarsamband för att ett s.k. kassabolag och ett sålt dotterbolag ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Frågan hade ställts av en man som ägde samtliga aktier i ett holdingbolag som under 2004 sålde samtliga aktier i sitt dotterbolag till en extern köpare. Mannen fortsatte dock att vara verksam som vd i det sålda dotterbolaget efter försäljningen men hade inte längre något direkt eller indirekt ägande i dotterbolaget. Frågan var om hans aktier i holdingbolaget (kassabolaget) fortfarande var kvalificerade, enligt de särskilda reglerna för delägare i fåmansföretag, när den femåriga karensperioden efter dotterbolagsförsäljningen hade förflutit.

Skatterättsnämnden anförde bl.a. att den relevanta lagtextens ordalydelse inte ger direkt uttryck för att ett ägarsamband krävs för att bestämmelsen ska kunna tillämpas samt att frågan inte har ställts på sin spets i praxis. Vidare påpekade Skatterättsnämnden att det övergripande syftet med lagstiftningen är att motverka att andelsägare eller närstående personer kan ta ut arbetsinkomster som lägre beskattad utdelning eller som kapitalvinst. I ett fall som detta kommer dock ersättning till den tidigare ägaren för arbetet som vd i dotterbolaget att beskattas som inkomst av tjänst då han efter aktieförsäljningen inte längre kan få utdelning från dotterbolaget.

Mot bakgrund av bestämmelsens syfte fann Skatterättsnämndens att den förutsätter att ett ägarsamband föreligger. Två fåmansföretag kan alltså inte anses bedriva samma eller likartad verksamhet i den mening som avses i 57 kap. 4 § 1 st. 1 inkomstskattelagen om det inte finns ett ägarsamband mellan de båda bolagen. Aktierna i holdingbolaget ansågs därför inte längre vara kvalificerade efter att den femåriga karensperioden förflutit.

Kommentar

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde förhandsbesked pga. att det fanns oklarheter avseende de faktiska omständigheterna. Därmed kvarstår en osäkerhet om huruvida en säljare av ett verksamhetsbolag, efter en intern aktieöverlåtelse, kan ta anställning hos köparbolaget eller dess dotterbolag utan att den femåriga karenstiden störs i det kvarvarande holdingbolaget (kassabolaget).