Timbaserat avräkningsförfarande bör tillämpas vid egenförbrukning av vindkraftproducerad el

Skatteverket har i ställningstagande redogjort för att vindkraftproducenters egenförbrukade el kan komma att bedömas som energiskattepliktig el om annat avräkningsförfarande än timbaserad avräkning sker. Enligt Skatteverket ska skattskyldighetens eventuella inträde för el gälla varje enskild kilowattimme för sig. Avräkningsförfaranden mellan tidsperioder med överskott respektive underskott i vindkraftproduktion, i förhållande till egen elförbrukning, är inte tillåtet om el ska vara undantagen från skatteplikt.

Ett företag i Sverige som framställer el i ett vindkraftverk anlitar ett elnätsföretag för överföring av elen. Producenten förbrukar el även i en annan verksamhet, vilken bedrivs på en annan geografisk plats än platsen för vindkraftverket. För att täcka elbehovet under perioder när den egna elproduktionen inte är tillräcklig har företaget tecknat ett elleveransavtal med ett elhandelsbolag.

Fråga har ställts om bestämmelserna i lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE, medger tillämpning av ett skattemässigt avräkningsförfarande mellan tidsperioder med överskott respektive underskott i vindkraftproduktionen jämfört med den egna förbrukningen.

I LSE stadgas att el som förbrukas i Sverige är skattepliktig med några undantag. Ett av undantagen är el som framställs i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar el.

I LSE saknas bestämmelser om avräkningsförfaranden för el. Skatteverket framför i sitt ställningstagande att det inte är skattemässigt möjligt att anse att en vindkraftproducents elförbrukning vid en viss uttagspunkt utgörs av el som producenten framställt vid en senare tidpunkt än förbrukningstidpunkten. Enligt Skatteverket är det heller inte möjligt att avräkna ett tidigare överskott av el som en elproducent framställt mot ett framtida underskott. Detta innebär t.ex. att el som förbrukats av producenten vid tillfällen då ingen egen framställning av el pågår anses levererad av det elhandelsföretag som producenten har ett elleveransavtal med.

Skatteverkets ställningstagande innebär det att den egna vindkraftproduktionen minst ska motsvara den egna förbrukningen per timme för att elkraften ska kunna vara undantagen från energiskatteplikt, såvida inte eventuell överskottsproducerad el matas ut på nätet utan avtal om leverans eller mot betalning.

Kommentar
Branschen tillämpar oftast ett avräkningsförfarande baserat på månatlig avräkning mellan vindkraftproducerad el och förbrukad el. Skatteverket ställningstagande innebär troligtvis att många producenter som egenförbrukar vindkraftproducerad el bör ställa om det månatliga avräkningsförfarandet till ett timbaserat avräkningsförfarande. I tidigare ställningstagande har Skatteverket redogjort för leveransbegreppet vid inmatning av el på nätet vilket innebär att om el matas ut på nätet utan avtal om leverans eller mot betalning anses detta inte utgöra en yrkesmässig leverans av el som medför skattskyldighet.

Exempel för att tydliggöra effekten av Skatteverkets ställningstagande

Förutsättningar: Ett bolag förfogar över ett vindkraftverk och producerar sammanlagt 720 000 kWh under en månad som har 30 dagar. Bolaget förbrukar exakt 1 000 kWh per timme under månadens alla dagar vilket innebär att bolaget förbrukar 720 000 kWh totalt under månaden. Dag 1 t.o.m. dag 10 producerar vindkraftverket ingen el utan står still medan vindkraftverket producerar 1 500 kWh per timme mellan dag 11 t.o.m. dag 30.  

 

Exemplet innebär att när vindkraftverket står stilla måste all el som förbrukas f.r.o.m. dag 1 t.o.m. 10 köpas in från extern elleverantör inklusive energiskatt. F.r.o.m. dag 11 t.o.m. dag 30 kan endast 1 000 kWh från egenproduktionen om 1500 kWh i timmen förbrukas utan energiskatt och överskottet om 500 kWh per timme måste matas ut på elnätet utan något avtal om leverans eller mot betalning för att inte all egenförbrukning ska bli skattepliktig.

Magnus Edvaldsson