Tjänster utförda på varor i tullager eller skatteupplag

Skatteverket redogör i ett ställningstagande för verkets uppfattning om hur reglerna om momsfrihet för tjänster som utförs på varor i tullager, tillfälligt lager, frizon, frilager eller skatteupplag ska tillämpas. Bakgrunden är de regler om omsättningsland som trädde i kraft 2010.

Momslagen innehåller speciella bestämmelser som undantar försäljning av vissa tjänster, såsom arbete på en vara, som utförs i lager enligt 9c kap. momslagen, från skatteplikt. Skattefriheten förutsätter att omsättningen inte syftar till slutlig användning eller förbrukning.  Det finns också regler som avgör i vilka fall en omsättning av en tjänst kan anses ske i Sverige. Dessa s.k. omsättningslandsregler ändrades 2010.

Skatteverket redogör i ställningstagandet för dess bedömning av hur reglerna om undantag från skatteplikt för omsättning av tjänster som utförs på varor (arbete, värdering m.m.) som är placerade i lager enligt 9c kap. momslagen påverkas av omsättningslandsreglerna från 2010 och där huvudregeln medför att tjänster som köps av en näringsidkare anses vara omsatta där köparen är etablerad. Till skillnad mot vad som gällde före 2010 saknar det numera betydelse om tjänsten fysiskt utförs i Sverige eller inte. Ställningstagandet avser bara sådana transaktioner där tjänsterna förvärvas av en näringsidkare.

Enligt Skatteverket är en tjänst på vara som är placerad i lager enligt 9c kap. momslagen bara omsatt i Sverige när den köps av en näringsidkare som är etablerad i Sverige. Det är först då, dvs. när tjänsten konstaterats vara omsatt i Sverige, som tjänsten kan omfattas av undantaget från skatteplikt. Denna bedömning motiveras med att momslagens bestämmelse om undantag från skatteplikt till sin lydelse enbart omfattar arbete som utförs i ett skatteupplag inom landet. Om tjänsterna utförs i ett lager i ett annat EU-land än Sverige så är det enbart tjänster på varor i ett tullager som omfattas av undantaget. Tjänsterna som utförs på varor som är placerade i ett skatteupplag i ett annat EU-land än Sverige är momspliktiga om omsättningsland för tjänsten är Sverige.

Är tjänsten omsatt i ett annat land, dvs. köparen av tjänsten är en näringsidkare som är etablerad i ett annat EU-land än Sverige, omfattas tjänsten inte av undantagen från skatteplikt även om skatteupplaget fysiskt finns i Sverige.

Huruvida tjänsten är momsfri eller inte har betydelse för beräkningen av den moms som ska betalas när varan tas ut från lagret, eftersom det enbart är de momsfria tjänster som tillförts en vara, efter en eventuell omsättning av varan, som ska beskattas vid uttaget av varan ur lagret.

Kommentar

Enkelt uttryckt anser Skatteverket att tjänster som köps av en näringsidkare och som utförs på varor i ett skatteupplag enbart omfattas av undantaget från skatteplikt när skatteupplaget fysiskt befinner sig i Sverige och köparen av tjänsterna dessutom är etablerad i Sverige. I övriga fall är tjänsterna skattepliktiga, alternativt att anse som omsatta utomlands, vilket har stor betydelse för en korrekt momsbeskattning och -redovisning för företag i Sverige som köper eller säljer denna typ av tjänster, eller som köper varor på ett skatteupplag för att därefter ta ut dem från detta.

Tjänster som utförs på varor i ett tullager är däremot enligt Skatteverket alltid undantagna från skatteplikt oavsett i vilket land tullagret är placerat.  

Ett svenskt företag som utför arbete på varor i ett svenskt skatteupplag måste enligt Skatteverkets synsätt särskilja mellan svenska och utländska uppdragsgivare för en korrekt momsredovisning. Vidare medför Skatteverkets synsätt att frågan om tjänsterna ska beskattas eller inte görs beroende av om köparen är etablerad i Sverige eller inte. Det förefaller inte alltför vågat att utgå från att den möjlighet som momsdirektivet ger en medlemsstat att från skatteplikt undanta arbete som utförs på vissa lager inom medlemsstatens territorium inte var avsedd att medföra en sådan åtskillnad och potentiell momskostnad.

Skatteverket anger i ställningstagandet att om tjänsten omsatts utomlands så saknar en bedömning av om den omfattas av den svenska skattefriheten funktion. Detta är intressant och leder till den naturliga frågan om en sådan turordning även ska tillämpas vid andra tjänster som är undantagna från skatteplikt som samtidigt skulle kunna anses omsatta utomlands.

Klara Modin

 

Skatteverkets ställningstagande från den 11 januari 2012 (dnr 131 694453-11/111; Tjänst på vara i tullager eller skatteupplag, mervärdesskatt)

 

Kontakt
Klara Modin
070-318 91 27